ലേഖനങ്ങള്‍: ��������������������� ���������������������