ലേഖനങ്ങള്‍: ������. ���������������������������������