ഹോം » കലിയുഗവരദന്‍

ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്തൃസ്തുതിദശകം

ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്തൃസ്തുതിദശകം

ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്താവിന്റെ കേശംമുതല്‍ പാദംവരെ വര്‍ണ്ണിച്ചു സ്തുതിക്കുന്ന അതിമനോഹര സ്‌തോത്രമാണു ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്തൃസ്തുതിദശകം. ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്തൃ (January 15, 2015)

മകരസംക്രമം മകരവിളക്ക് മകരജേ്യാതി(57)

മകരസംക്രമം മകരവിളക്ക് മകരജേ്യാതി(57)

മകരസംക്രമദിനം ഭാരതമൊട്ടാകെ ആചരിക്കപ്പെടുന്ന പുണ്യദിനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. സൂര്യന്‍ ധനുരാശിയില്‍നിന്നും മകരംരാശിയിലേക്കു കടക്കുന്ന (January 14, 2015)

കലിയുഗവരദന്റെ പതിനെട്ട് പടികള്‍ (55)

കലിയുഗവരദന്റെ പതിനെട്ട് പടികള്‍ (55)

പതിനെട്ടാം പടിയുടെ സാംഗത്യത്തേക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് അയ്യപ്പ ഗീതയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ശബരിക്ക് അയ്യപ്പന്‍ നല്‍കിയ ദിവ്യോപദേശങ്ങളാണ് (January 12, 2015)

പതിനെട്ട് പടികള്‍

പതിനെട്ട് പടികള്‍

ശബരിമല സന്നിധാനത്തേയ്ക്ക് അയ്യപ്പദര്‍ശനത്തിനായിവരുന്നവര്‍ പതിനെട്ട് പടികള്‍ കയറിയാണ് ഭഗവാന്റെസവിധത്തിലെത്തുന്നത്. തത്ത്വമസി (January 11, 2015)

ശാസ്താവിന്റെ ധ്യാനശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ (53)

ശാസ്താവിന്റെ ധ്യാനശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ (53)

ഭൂതനായകശാസ്താവ് ഘനച്ഛവീകളേബരം കനല്‍കിരീടമണ്ഡിതം വിധോഃ കലാധരംവിഭുംവിഭൂതിമണ്ഡിതാംഗകം അനേക കോടിദൈത്യഗോത്രഗര്‍വവൃന്ദനാശനം നമാമി (January 10, 2015)

ശാസ്താവിന്റെ ധ്യാനശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ

ശാസ്താവിന്റെ ധ്യാനശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ

ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്താവിനെ വ്യത്യസ്തഭാവങ്ങളില്‍ ആരാധിച്ചുവരുന്നു. ഭഗവാന്റെ മുഖ്യധ്യാനശ്ലോകങ്ങളും അവയുടെ ലഘുവിവരണവുമാണ് ഇനി നല്‍കുന്നത്. (January 8, 2015)

ശബരിമല ക്ഷേത്ര നിര്‍മ്മാണം

ശബരിമല ക്ഷേത്ര നിര്‍മ്മാണം

മഹാരാജാവിനോടു കിരാതന്‍ ചോദിച്ചു. ഘോരമായ ഈ കാട്ടില്‍ ആരേയും പേടിയില്ലാതെ രാത്രിയില്‍ നിസ്സാരരായ സേനാഗണത്തോടുകൂടി കിടക്കുന്നതാരാണ്? (January 6, 2015)

ശബരിമല ക്ഷേത്രനിര്‍മ്മാണം

ശബരിമല ക്ഷേത്രനിര്‍മ്മാണം

ശൗനകമുനിയോടു സൂതന്‍ പിന്നെയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അഗസ്ത്യമഹര്‍ഷി രാജശേഖര മഹാരാജാവിനോടു പറഞ്ഞു:- ഭൂപതേ, ധര്‍മ്മശാസ്താവിന്റെ സഹസ്രനാമവും, (January 4, 2015)

പമ്പാമാഹാത്മ്യം, ഭഗവദ്പൂജാക്രമം

പമ്പാമാഹാത്മ്യം, ഭഗവദ്പൂജാക്രമം

സൂതന്‍ ശൗനകനോടുവീണ്ടും പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. കുംഭജനായ അഗസ്ത്യമഹര്‍ഷി പന്തളമഹാരാജാവിന് പമ്പാമാഹാത്മ്യം ഉപദേശിച്ചു. അഗസ്ത്യന്‍ പറഞ്ഞു: (January 2, 2015)

ദേവേന്ദ്രന്റെ ദുര്‍വ്വിചാരം ബ്രാഹ്മണര്‍ക്കുണ്ടായ ഗൗതമശാപം (44)

ദേവേന്ദ്രന്റെ ദുര്‍വ്വിചാരം ബ്രാഹ്മണര്‍ക്കുണ്ടായ ഗൗതമശാപം (44)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം :  പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം ദയാപൂര്‍വ്വം മുനിമാരെ നോക്കി സന്തോഷത്തോടുകൂടി സൂതന്‍ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഹരിഹരസുതന്‍ (December 31, 2014)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം : പന്ത്രണ്ടാം; അദ്ധ്യായം വിജയബ്രാഹ്മണ ചരിതം (42)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം : പന്ത്രണ്ടാം; അദ്ധ്യായം  വിജയബ്രാഹ്മണ ചരിതം (42)

എത്രയും അത്ഭുതകരമായ ഭൂതേശമാഹാത്മ്യം സൂതന്‍ ആദരവോടുകൂടി വീണ്ടും പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. അഗസ്ത്യമഹര്‍ഷിയുടെ വാക്കുകള്‍കേട്ട് പന്തളരാജാവ് (December 29, 2014)

ദശരഥസദ്ഗതിവര്‍ണ്ണനം

ദശരഥസദ്ഗതിവര്‍ണ്ണനം

ലോപാമുദ്രാപതിയായ അഗസ്ത്യനെ വന്ദിച്ച് സന്ദോഷപൂര്‍വ്വം പന്തളമഹാരാജാവ് ചോദിച്ചു: സൂര്യവംശത്തില്‍ ജനിച്ച ദശരഥമഹാരാജാവ് പിണ്ഡദാനത്തിനാല്‍ (December 28, 2014)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം: അദ്ധ്യായം10; ശബരിമല യാത്രാവിധി (38)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം: അദ്ധ്യായം10; ശബരിമല യാത്രാവിധി (38)

കാരുണ്യപൂര്‍വ്വം ഭൂതനാഥന്‍ അരുള്‍ചെയ്തവാക്കുകള്‍കേട്ട് ഭക്തനായരാജാവ് പറഞ്ഞു. ഭക്തര്‍ക്കുള്ളസങ്കടം നീങ്ങുവാന്‍ നിര്‍ഗ്ഗുണനായ (December 24, 2014)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം : ഒന്‍പതാം അദ്ധ്യായം ഭൂതനാഥഗീത: ഭക്തിലക്ഷണം (36)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം :   ഒന്‍പതാം അദ്ധ്യായം ഭൂതനാഥഗീത: ഭക്തിലക്ഷണം (36)

വിദ്യ, അവിദ്യ എന്നിങ്ങനെ ശക്തിക്കു രണ്ടു നാമങ്ങളുണ്ട്. വിദ്യയും ശക്തിയും ഭക്തിയുംകൊണ്ട് ഞാന്‍ മുന്‍പു പറഞ്ഞ സിദ്ധികള്‍ ലഭിക്കും. (December 22, 2014)

ഭൂതനാഥഗീത സൃഷ്ടിപ്രകരണം (34)

ഭൂതനാഥഗീത സൃഷ്ടിപ്രകരണം (34)

ധന്യരായ മുനിമാരോടു സൂതന്‍ വീണ്ടും പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. മണികണ്ഠസ്വാമി കരുണയോടെ മഹാരാജാവിനോടു പറഞ്ഞു. സത്വാദികളായ ഗുണത്രയത്തില്‍ നിന്നാണു (December 20, 2014)

ഭൂതനാഥ ഗീതാപ്രാരംഭം

ഭൂതനാഥ ഗീതാപ്രാരംഭം

സൂതന്‍ പറഞ്ഞു: മണികണ്ഠന്റെ ജനനത്തേക്കുറിച്ചും അവതാരലക്ഷ്യത്തേക്കുറിച്ചും അഗസ്ത്യമഹര്‍ഷി പന്തളരാജാവിനോടു പറഞ്ഞു. മഹര്‍ഷിയുടെ (December 18, 2014)

പുലിവാഹനന്‍ (31)

പുലിവാഹനന്‍ (31)

മഹിഷിയുടെ ശരീരം മറവുചെയ്തശേഷം ഭൂതനാഥന്‍ വാപരന്‍ എന്ന് പേരുള്ള ഭൂതത്തെ തന്റെ സമീപത്തേക്കു വിളിച്ചു. ശോഭനഗാത്രനായ മണികണ്ഠസ്വാമി (December 17, 2014)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം : ആറാം അദ്ധ്യായം മഹിഷീമര്‍ദ്ദകന്‍ (29)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം :  ആറാം അദ്ധ്യായം മഹിഷീമര്‍ദ്ദകന്‍  (29)

സുന്ദരമഹിഷവുമായി പിരിയുന്ന മഹിഷി വീണ്ടും ദേവലോകം ആക്രമിക്കുന്നതും, ദേവന്മാരുടെ സ്തുതികേട്ട് ധര്‍മ്മശാസ്താവ് മഹിഷിയുടെ അഹങ്കാരം (December 15, 2014)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം : അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം പൊന്നമ്പല നിര്‍മ്മാണം

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം : അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം പൊന്നമ്പല നിര്‍മ്മാണം

അന്തഃപുരത്തിലെത്തിയ രാജാവിനോടു രാജ്ഞി പറഞ്ഞു: പ്രാണനാഥാ, അസഹ്യമായ തലവേദന കാരണം ഞാന്‍ വല്ലാതെവലയുന്നു. ഈ വേദന ശമിക്കാന്‍ ഉടന്‍ തന്നെ (December 14, 2014)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം : രണ്ടാം അദ്ധ്യായം (23)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം : രണ്ടാം അദ്ധ്യായം (23)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 23 ദുര്‍വ്വാസാവിന്റെ ശാപംകേട്ട് ചിന്താവിവശനായി നിന്ന ഇന്ദ്രനോടു ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു: ‘ദേവേന്ദ്രാ, ഭവാന്‍ (December 9, 2014)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം : രണ്ടാം അദ്ധ്യായം (22)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം : രണ്ടാം അദ്ധ്യായം (22)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 22 സുന്ദരമഹിഷവും മഹിഷിയുമായുള്ള സംയോഗവും, ദുര്‍വാസാവിന്റെ ശാപം മൂലം ദേവാദികള്‍ അമൃതമഥനം നടത്തുന്നതും (December 8, 2014)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം : ഒന്നാം അദ്ധ്യായം (21)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം : ഒന്നാം അദ്ധ്യായം (21)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 21 ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാര്‍ ഒരുമിച്ച് തങ്ങളുടെ അംശങ്ങള്‍ചേര്‍ത്ത് അത്രിമഹര്‍ഷിയുടേയും അനസൂയാദേവിയുടേയും (December 7, 2014)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം : ഒന്നാം അദ്ധ്യായം (20)

ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം : ഒന്നാം അദ്ധ്യായം (20)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 20 പുരാണകഥകള്‍ പറയുന്നതില്‍ പ്രവീണനായ സൂതന്‍ മഹര്‍ഷിമാരോടു ശാസ്താവിന്റെ അപദാന കഥകള്‍ വര്‍ണ്ണിക്കുന്നതാണു (December 6, 2014)

ലളിതാപുത്രനും ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനവും (19)

ലളിതാപുത്രനും ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനവും (19)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 19 ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ഉത്തരഭാഗം പതിനാലാം അദ്ധ്യായത്തിലും മുപ്പത്തിയൊന്‍പതാം അദ്ധ്യായത്തിലും ശാസ്താവിനേക്കുറിച്ച് (December 5, 2014)

ഹരിഹരസുതന്‍ (18)

ഹരിഹരസുതന്‍ (18)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 18 ശാസ്താവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്ന രണ്ടാം ഗ്രന്ഥം ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണമാണ്. ലളിതാപരമേശ്വരിയുടെ (December 4, 2014)

ഹരിഹരപുത്രന്‍ (17)

ഹരിഹരപുത്രന്‍ (17)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 17 ഹരിഹരപുത്രന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ദ്രന്‍ ഇന്ദ്രാണിയോടു പറയുന്നു: ‘അമൃത്‌ ലഭിക്കുവാനായി ദേവാസുരന്മാര്‍ (December 3, 2014)

ഹരിഹരപുത്രന്‍ (16)

ഹരിഹരപുത്രന്‍ (16)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 16 ധര്‍മ്മശാസ്താവിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പുരാണകഥകള്‍, ഐതിഹ്യങ്ങള്‍, ശാസ്താം പാട്ടുകള്‍തുടങ്ങിയവയുടെഅവലോകനമാണ് (December 2, 2014)

കിരാത ശാസ്താവും വേട്ടയ്‌ക്കൊരുമകനും (15)

കിരാത ശാസ്താവും വേട്ടയ്‌ക്കൊരുമകനും (15)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 15 ധരാധരശ്യാമളാംഗം ക്ഷുരികാചാപധാരിണം കിരാതവപുഷംവന്ദേ കരാകലിത കാര്‍മ്മുകം ഭഗവാനെ കിരാതഭാവത്തില്‍ (വനവേടന്‍, (December 1, 2014)

കര്‍പ്പൂരപ്രിയന്‍ (14)

കര്‍പ്പൂരപ്രിയന്‍ (14)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 14 അയ്യപ്പന്റെ പ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരു നാമമാണു കര്‍പ്പൂരപ്രിയന്‍. കര്‍പ്പൂരാരതിയും കര്‍പ്പൂരാഴിയും അയ്യപ്പനു (November 30, 2014)

നെയ്യഭിഷേകം (13)

നെയ്യഭിഷേകം (13)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 13 അയ്യപ്പനു ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ വഴിപാടാണു നെയ്യഭിഷേകം. ഭക്തരുടെ സകലദുരിത ശാന്തിക്കായി നടത്തപ്പെടുന്ന (November 29, 2014)

അഭിഷേകപ്രിയന്‍ (12)

അഭിഷേകപ്രിയന്‍ (12)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 12 അഭിഷേകപ്രിയനാണു ശബരിമല അയ്യപ്പന്‍. വ്യത്യസ്ത ദ്രവ്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അഭിഷേകങ്ങള്‍ അയ്യപ്പനു (November 28, 2014)

സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ (11)

സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ (11)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 11 ശാസ്താവിന്റെ മൂലമന്ത്രവും ഗായത്രീ മന്ത്രങ്ങളും താന്ത്രിക പൂജാക്രമത്തില്‍ ജപിച്ചുവരുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ (November 27, 2014)

ശാസ്തൃഗായത്രീ മന്ത്രം (10)

ശാസ്തൃഗായത്രീ മന്ത്രം (10)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 10 മന്ത്രങ്ങളില്‍വെച്ചുസര്‍വശ്രേഷ്ഠമായ മന്ത്രമാണ്ഗായത്രീമന്ത്രം. ‘ഓം ഭൂര്‍ഭുവഃസ്വഃതത്‌സവിതുര്‍വരേണ്യം (November 26, 2014)

ശാസ്തൃ മൂലമന്ത്രം (9)

ശാസ്തൃ മൂലമന്ത്രം (9)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 9 തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില്‍ ഓരോദേവതയ്ക്കും മൂല(അടിസ്ഥാന) മന്ത്രം കല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മനനാത് ത്രായതേ (November 25, 2014)

മാര്‍ക്കണ്ഡേയനും വസിഷ്ഠനും ശാസ്താവും (8)

മാര്‍ക്കണ്ഡേയനും വസിഷ്ഠനും ശാസ്താവും (8)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 8 കേരളത്തിലുള്ള പുരാതന ശാസ്താ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പലതും മഹര്‍ഷീശ്വരന്മാരാല്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതാണ്. (November 24, 2014)

സംരക്ഷകനായ അയ്യന്‍ (7)

സംരക്ഷകനായ അയ്യന്‍ (7)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 7 ധര്‍മ്മശാസ്താവിന്റെ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളായി ദ്രാവിഡ ഭാഷകളില്‍ പ്രചുരപ്രചാരം നേടിയ നാമങ്ങളാണ് അയ്യന്‍, (November 23, 2014)

മഹാ വൈദ്യനായ ശാസ്താവ് (6)

മഹാ വൈദ്യനായ ശാസ്താവ് (6)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 6 യസ്യ ധന്വന്തരിര്‍ മാതാ പിതാ രുദ്രോ ഭിഷക്തമഃ തം ശാസ്താരമഹം വന്ദേ മഹാവൈദ്യം ദയാനിധിം രോഗദുരിതപീഡകളില്‍ (November 22, 2014)

വിദ്യാദായകനായ ശാസ്താവ് (5)

വിദ്യാദായകനായ ശാസ്താവ് (5)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 5 സര്‍വ്വധനങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായ ധനമാണ് വിദ്യ. വിദ്യാ സമ്പാദനത്തിനു പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത കേരളത്തില്‍ (November 21, 2014)

യോഗപട്ടബന്ധനവും ചിന്മുദ്രയും (4)

യോഗപട്ടബന്ധനവും ചിന്മുദ്രയും (4)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 4   ധ്യായേദാനന്ദകന്ദം പരമഗുരുവരം ജ്ഞാനദീക്ഷാ കടാക്ഷം ചിന്മുദ്രം സത്സമാധിം സുകൃതിജനമനോമന്ദിരം സുന്ദരാംഗം (November 20, 2014)

ശാസ്താവിന്റെ വാഹനം (3)

ശാസ്താവിന്റെ വാഹനം (3)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ-3 ദേവന്റെ അല്ലെങ്കില്‍ ദേവിയുടെ സ്വരൂപംഏതിലൂടെ ഭക്തര്‍ക്കു സ്പഷ്ടമാകുന്നുവോ (ഭക്തരില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നുവോ) (November 19, 2014)

ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായ ശാസ്താവ് (2)

ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായ ശാസ്താവ് (2)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ – 2 ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായ ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്താവ് എന്ന സങ്കല്‍പ്പമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ശാസ്താവിന്റെ (November 18, 2014)

ധര്‍മ്മശാസ്താവ് എന്ന നാമപ്പൊരുള്‍ (1)

ധര്‍മ്മശാസ്താവ് എന്ന നാമപ്പൊരുള്‍ (1)

ധര്‍മ്മമാര്‍ഗ്ഗമാകുന്ന നേര്‍വഴികാണിക്കുന്നവനാണു ധര്‍മ്മശാസ്താവ്. തത്ത്വമസി (തത് ത്വം അസി- അതു നീയാകുന്നു) എന്ന ശാശ്വതസത്യത്തിലേക്ക്; (November 17, 2014)

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ

കലിയുഗവരദന്റെ മഹിമകളിലൂടെ

ദക്ഷിണഭാരതത്തെ ഒന്നാകെ ശരണഘോഷം കൊണ്ടു മുഖരിതമാക്കുന്ന മണ്ഡലമകരവിളക്കു കാലം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരനും ഞാനും ഒന്ന് എന്ന അദ്വൈതവേദാന്തരഹസ്യം (November 16, 2014)