ഹോം » വാരാദ്യം » 

കന്നിമാസ കന്യകേ! നമസ്കാരം

September 17, 2011

ധവളാഭമാം വെയിലൊളിയാട ചാര്‍ത്തി-
കപോലങ്ങളില്‍ സന്ധ്യസിന്ദൂരത്തുടുപ്പേന്തി-
പ്രപഞ്ചവെള്ളത്താമരയില്‍ മേവും-
വിദ്യാ സാരസ്വത രൂപമേ! നമസ്കാരം!
നീലാഭമാം വാനിടത്തില്‍ ശാന്തിസന്ദേശ-
ശുദ്ധവെണ്‍മേഘ ഹംസങ്ങളെപ്പറത്തി-
മുന്നില്‍ത്തെളിയും ശുദ്ധസാത്വിക രൂപമേ-
കന്നിമാസകന്യകേ നമസ്തേ-നമോവാകം!
കാലസരിത്തില്‍ നീന്തിവന്ന മരാളമേ-
മന്നന്റെ മനസ്സില്‍ ശുദ്ധാത്മവിദ്യാ-
ബീജാക്ഷരം കുറിക്കും വെളിച്ചത്തിന്‍ കാവ്യമേ!
സൗപര്‍ണികാ ഓളങ്ങള്‍ തംബുരുമീട്ടിപ്പാടും-
തവോപദാനങ്ങള്‍ മധുരമായ്‌!
താമസഭാവത്തിനന്ധകാരം വന്നു മൂടുമീ-
മാനവഹൃത്തില്‍ തൂകും സാത്വിക പ്രഭാതമേ!
തമസ്സാം മഹിഷാസുര നിഗ്രഹം കഴിഞ്ഞതാ-
ജ്വലിച്ചീടുന്നു വാനിലമ്പിളിക്കല തന്‍പടവാള്‍!
രക്തം ചീന്തിക്കിടക്കുമാമുദയാദ്രിയില്‍-
സുസ്മിതശ്രീയായി നീയെഴുന്നള്ളുന്നു!
വ്രതശുദ്ധരായ്‌ നില്‍പ്പു നവനാള്‍-
മന്നിലെ മനുഷ്യര്‍ ദേവീ നിന്നില്‍-
നിന്നൂര്‍ജ്ജം നേടി മുന്നോട്ടുപോയീടാന്‍-
മണ്ണിന്‍ ശരത്കാലമേ! വിണ്ണിന്‍ സൗഭഗമേ!
കന്നികന്യകേ നമസ്കാരം-
സന്തതം നമസ്കാരം!
കെ.ടി.രാധാകൃഷ്ണന്‍ കൂടാളി

Related News from Archive
Editor's Pick