ഹോം » സംസ്കൃതി » 

അഹങ്കാരത്തെ ജയിക്കുക

September 28, 2011

യുവജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ക്ഷമാശീലമില്ലായ്കയാല്‍ ക്രോധം അസൂയതുടങ്ങിയ ദുര്‍ഗണങ്ങള്‍ക്‌ക്‍അവര്‍ വശംവദരാകുന്നു. മിക്ക യുവാക്കളെയും വ്യത്യസ്തമായ തോതില്‍ അഹങ്കരാമാകുന്ന വ്യാധി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങള്‍ക്കും മൂലകാരണം ഇതാണ്‌. അഹങ്കാരത്തിന്ന്‌ യാതൊരടിസ്ഥാനവുമില്ല.
എന്തെന്നാല്‍ അനന്തമായ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ വ്യക്തി ഗണനീയനല്ല. അഹങ്കാരം അജ്ഞതയില്‍നിന്നാണുണ്ടാകുന്നത്‌. ഈ അജ്ഞത,പ്രപഞ്ചമാകെ ഈശ്വരന്‍ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാം �ഗവാന്നു ചേര്‍ന്നതാണെന്നും മനുഷ്യന്‍ സാക്ഷാത്കരിച്ചാല്‍ മാഞ്ഞുപോകുന്നതാണ്‌.ഓരോരുത്തരും നന്മ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. ഈശ്വരനെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കയുമരുത്‌. അതാണ്‌ അഹങ്കാരത്തെ ജയിക്കാനുള്ള വഴി.

Related News from Archive
Editor's Pick