ഹോം » സംസ്കൃതി » 

ദുഃഖസമ്മിശ്രമല്ലാത്ത ആനന്ദം

October 16, 2015

നിദ്രയിൽ ആണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവന് തന്റേതായി യാതൊന്നുമില്ല. ബാഹ്യമായി ശരീരം പോലുമില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ ദുഃഖത്തിനു പകരം ആനന്ദമാണനുഭവം. തന്നിമിത്തം ഗാഢനിദ്രയ്ക്കു ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇതിൽനിന്നും സുഖം നമ്മുടെ ജന്മസ്വഭാവമാണെന്നും അതു അന്യമായി വന്നു കിട്ടാനുള്ളതല്ലെന്നും സ്പഷ്ടമാവും. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞാൽ അതു ദുഃഖസമ്മിശ്രമല്ലാത്ത ആനന്ദം മാത്രമാണെന്നു നേരിൽ കണ്ട് അതിനെ അനുഭവിക്കാം.

 

Related News from Archive
Editor's Pick