ഹോം » സംസ്കൃതി » 

ശ്രീ വിഷ്ണു അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

പ്രിന്റ്‌ എഡിഷന്‍  ·  October 15, 2017

ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ
ഓം കേശവായ നമഃ
ഓം കേശിശത്രവേ നമഃ
ഓം സനാതനായ നമഃ
ഓം കംസാരയേ നമഃ
ഓം ധേനുകാരയേ നമഃ
ഓം ശിശുപാലരിപവേ നമഃ
ഓം പ്രഭുവേ നമഃ
ഓം യശോദാനംദനായ നമഃ
ഓം ശൗരയേ നമഃ

ഓം പുംഡരീകനിഭേക്ഷണായ നമഃ
ഓം ദാമോദരായ നമഃ
ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ
ഓം ജഗത്കര്‍ത്രേ നമഃ
ഓം ജഗത്പ്രിയായ നമഃ
ഓം നാരായണായ നമഃ
ഓം ബലിധ്വംസിനേ നമഃ
ഓം വാമനായ നമഃ
ഓം അദിതിനന്ദദനായ നമഃ
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ

ഓം യദുകുലശ്രേഷ്ഠായ നമഃ
ഓം വാസുദേവായ നമഃ
ഓം വസുപ്രദായ നമഃ
ഓം അനന്തായ നമഃ
ഓം കൈടഭാരയേ നമഃ
ഓം മല്ലജിതേ നമഃ
ഓം നരകാന്തകായ നമഃ
ഓം അച്യുതായ നമഃ
ഓം ശ്രീധരായ നമഃ
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ

ഓം ശ്രീപതയേ നമഃ
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ
ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ
ഓം വനമാലിനേ നമഃ
ഓം ഹൃഷികേശായ നമഃ
ഓം അഖിലാര്‍ത്തിഘ്‌നേ നമഃ
ഓം നൃസിംഹായ നമഃ
ഓം ദൈത്യശത്രവേ നമഃ
ഓം മത്സ്യദേവായ നമഃ
ഓം ജഗന്മയായ നമഃ

ഓം ഭൂമിധാരിണേ നമഃ
ഓം മഹാകൂര്‍മായ നമഃ
ഓം വരാഹായ നമഃ
ഓം പൃഥ്വിവീപതയേ നമഃ
ഓം വൈകുണ്ഠായ നമഃ
ഓം പീതവാസസേ നമഃ
ഓം ചക്രപാണയേ നമഃ
ഓം ഗദാധരായ നമഃ
ഓം ശംഖഭൃതേ നമഃ
ഓം പദ്മപാണയേ നമഃ

ഓം നന്ദകിനേ നമഃ
ഓം ഗരുഡധ്വജായ നമഃ
ഓം ചതുര്‍ഭുജായ നമഃ
ഓം മഹാസത്വായ നമഃ
ഓം മഹാബുദ്ധയേ നമഃ
ഓം മഹാഭുജായ നമഃ
ഓം മഹാതേജസേ നമഃ
ഓം മഹാബാഹുപ്രിയായ നമഃ
ഓം മഹോത്സവായ നമഃ
ഓം പ്രഭവേ നമഃ

ഓം വിഷ്വക്‌സേനായ നമഃ
ഓം ശാര്‍ങ്ഗിണേ നമഃ
ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ
ഓം ജനാര്‍ദ്ദനായ നമഃ
ഓം തുളസീവല്ലഭായ നമഃ
ഓം അപരായ നമഃ
ഓം പരേശായ നമഃ
ഓം പരമേശ്വരായ നമഃ
ഓം പരമക്ലേശഹാരിണേ നമഃ
ഓം പരത്രസുഖദായ നമഃ

ഓം പരസ്‌മൈ നമഃ
ഓം ഹൃദയസ്ഥായ നമഃ
ഓം അംബരസ്ഥായ നമഃ
ഓം അയായ നമഃ
ഓം മോഹദായ നമഃ
ഓം മോഹനാശനായ നമഃ
ഓം സമസ്തപാതകധ്വംസിനേ നമഃ
ഓം മഹാബലബലാന്തകായ നമഃ
ഓം രുക്മിണീരമണായ നമഃ
ഓം രുക്മിപ്രതിജ്ഞാഖണ്ഡനായ നമഃ

ഓം മഹതേ നമഃ
ഓം ദാമബദ്ധായ നമഃ
ഓം ക്ലേശഹാരിണേ നമഃ
ഓം ഗോവര്‍ധനധരായ നമഃ
ഓം ഹരയേ നമഃ
ഓം പൂതനാരയേ നമഃ
ഓം മുഷ്ടികാരയേ നമഃ
ഓം യമലാര്‍ജ്ജുനഭഞ്ജനായ നമഃ
ഓം ഉപേംന്ദ്രായ നമഃ
ഓം വിശ്വമൂര്‍ത്തയേ നമഃ

ഓം വ്യോമപാദായ നമഃ
ഓം സനാതനായ നമഃ
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ
ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ
ഓം പ്രണതാര്‍ത്തിവിനാശനായ നമഃ
ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ
ഓം മഹാമായായ നമഃ
ഓം യോഗവിദേ നമഃ
ഓം വിഷ്ടരശ്രവസേ നമഃ
ഓം ശ്രീനിധയേ നമഃ

ഓം ശ്രീനിവാസായ നമഃ
ഓം യജ്ഞഭോക്ത്രേ നമഃ
ഓം സുഖപ്രദായ നമഃ
ഓം യജ്ഞേശ്വരായ നമഃ
ഓം രാവണാരയേ നമഃ
ഓം പ്രലംബഘ്‌നായ നമഃ
ഓം അക്ഷയായ നമഃ
ഓം അവ്യയായ നമഃ

Related News from Archive
Editor's Pick