ഹോം » സംസ്കൃതി » 

ശിവ പഞ്ചാക്ഷരീ സ്‌തോത്രം

പ്രിന്റ്‌ എഡിഷന്‍  ·  October 18, 2017

നാഗേന്ദ്രഹാരായ ത്രിലോചനായ
ഭസ്മാംഗരാഗായ മഹേശ്വരായ
നിത്യായ ശുദ്ധായ ദിഗംബരായ
തസ്‌മൈ ‘ന’കാരായ നമഃ ശിവായ
മന്ദാകിനീസലിലചന്ദനചര്‍ച്ചിതായ
നന്ദീശ്വരപ്രമഥനാഥ മഹേശ്വരായ
മന്ദാരപുഷ്പ ബഹുപുഷ്പ സുപൂജിതായ
തസ്‌മൈ ‘മ’കാരായ നമഃ ശിവായ
ശിവായ ഗൗരീവദനായവൃന്ദ
സൂര്യായ ദക്ഷാദ്ധ്വര നാശകായ
ശ്രീനീലകണ്ഠായ വൃഷദ്ധ്വജായ
തസ്‌മൈ ‘ശി’കാരായ നമഃ ശിവായ
വസിഷ്ഠകുംഭോദ്ഭവഗൗതമാര്യ
മുനീന്ദ്രദേവാര്‍ച്ചിതശേഖരായ
ചന്ദ്രാര്‍ക്കവൈശ്വാനരലോചനായ
തസ്‌മൈ ‘വ’കാരായ നമഃ ശിവായ
യജ്ഞസ്വരൂപായ ജടാധരായ
പിനാകഹസ്തായ സനാതനായ
ദിവ്യായ ദേവായ ദിഗംബരായ
തസ്‌മൈ ‘യ’കാരായ നമഃ ശിവായ
പഞ്ചാക്ഷരമിദം പുണ്യം
യഃ പഠേത് ശിവസന്നിധൗ
ശിവലോകമവാപ്‌നോതി
ശിവേന സഹ മോദതേ

Related News from Archive
Editor's Pick