ഹോം » സംസ്കൃതി » 

ഗീതാസന്ദേശങ്ങളിലൂടെ.

July 17, 2011

ഈശ്വര ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാത്തവര്‍ ഈശ്വരന്‌ മനുഷ്യരൂപം കൊടുത്ത്‌ ഉപാസിക്കുന്നു. ചിലര്‍ തെറ്റായി ഈശ്വരനെ അറിയുന്നു, ചിലര്‍ തെറ്റായി ഉപാസിക്കുന്നു. ചിലര്‍ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അതേ പോലെ ചിലര്‍ പൂര്‍ണജാഞ്ഞാനത്തോടെയും, ചിലര്‍ ഭക്തിയോടെയും മറ്റുചിലര്‍ കര്‍മത്തിലൂടെയും ഈശ്വരോപാസന നടത്തുന്നു.
പ്രകൃതിയിലും പ്രപഞ്ചത്തിലുമുള്ളതെല്ലാം, അത്‌ ദ്രവ്യമായാലും, ഊര്‍ജ്ജമായാലും രൂപ-രസ-ഗന്ധ-സ്പര്‍ശ…മായതെന്തെല്ലാമാണെങ്കിലും അവയെല്ലാം പ്രകൃതി-പ്രഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്‌. മനുഷ്യന്‍ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്‌. അതില്‍ യാഗവും, യജ്ഞവും, ദ്രവ്യവും, മന്ത്രവും, ഹവിസ്സും, പിതാവും, മാതാവും, പിതാമഹനും, വേദങ്ങളും, ഓംകാരവും, ലക്ഷ്യവും, ആധാരവഉം, സാക്ഷിയും, സംരക്ഷകനും, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും, ആദിയും, അന്തവും, നശിക്കുന്നതും, നശിക്കാത്തതും, തപസ്സും, വര്‍ഷവും, ഉഷ്ണവും, മരണവുമെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമാത്മ ചൈതന്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്‌.
– ഡോ. എന്‍. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

Related News from Archive
Editor's Pick