ഹോം » കടശ്ശിക്കൈ

ആട്ടവിശേഷം

അരിയിട്ടുവാഴ്ചയുടെ ആണ്ടുപിറപ്പാണ്. ആഘോഷം അടിപൊളിയാവാതെ വയ്യ. എങ്കില്‍ കണ്ടറിയുക തന്നെ എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് സാമൂതിരിപ്പാടിന്റെ (May 31, 2017)