ഹോം » ഹിമവദ് സന്ദേശം

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭീകരതയോട് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മൗനം

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭീകരതയോട് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മൗനം

ഭാരതീയ ജനതാപാര്‍ട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ പങ്കെടുത്ത കേരള ജനരക്ഷായാത്രയെ കേവല രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അളവുകോല്‍കൊണ്ട് അളക്കുന്നത് (October 6, 2017)