ഹോം » സംസ്കൃതി

അക്ഷരപൂജ

അക്ഷരപൂജ

‘അക്ഷരം ബ്രഹ്മപരമം’. അക്ഷരം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം. അതിനു നാശമില്ല. അക്ഷരങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നാല്‍ വാക്കായി. വാക്കില്‍ ആശയത്തിന്റെ പ്രഭാതം (September 25, 2017)

ദേവിയുടെ പ്രകടിത ഭാവങ്ങള്‍

ദേവിയുടെ പ്രകടിത ഭാവങ്ങള്‍

തന്ത്ര-യോഗ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ദേവിക്ക് നാല് പ്രകടിത ഭാവങ്ങളുണ്ട്. തന്ത്രം, മന്ത്രം, യന്ത്രം, പ്രതിമകള്‍ എന്നിവയിലൂടെ ദേവി പ്രത്യക്ഷഭാവത്തില്‍ (September 25, 2017)

പാപനിവൃത്തിക്ക് സ്വയംദഹനം വേണ്ട

അഗ്നി വിറകുകെട്ടിനെയെന്നപോലെ, ജ്ഞാനാഗ്നി സര്‍വകര്‍മങ്ങളേയും ദഹിപ്പിച്ചുകളയുമെന്നിരിയ്‌ക്കേ, ജ്ഞാനാഗ്നിയെ മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലും (September 25, 2017)

പഞ്ചമഹാശക്തി

പഞ്ചമഹാശക്തി

മനുഷ്യന് അഞ്ചുവിധം ശക്തികളുണ്ട്. ഭാരതീയാധ്യാത്മികശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചമഹാശക്തികളിവയത്രെ. കായികശക്തി, അമാത്യശക്തി, ധനശക്തി, (September 25, 2017)

പതിനാല് ലോകവും നിറയുന്ന ദേവി

പതിനാല് ലോകവും നിറയുന്ന ദേവി

മാഘമാസത്തിലെ-അതായത് കുംഭമാസത്തിലെ കറുത്തപക്ഷത്തില്‍ ചതുര്‍ദ്ദശിരാത്രിയാണ് ശിവരാത്രി. ശിവരാത്രി ഒരു രാത്രി. ഒരേയൊരു രാത്രി. ഏകപൂരുഷന്‍ (September 24, 2017)

പരാശക്തി ഉപാസന

പരാശക്തി ഉപാസന

സര്‍വ്വേശ്വരനെ മാതൃരൂപത്തില്‍ ആരാധിക്കുന്ന രീതി ഹിന്ദുധര്‍മ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പ്രപഞ്ചമാതാവ് എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍തന്നെ (September 24, 2017)

ഏകാഗ്രതയിലൂടെ ജ്ഞാനപ്രാപ്തി

ഏകാഗ്രതയിലൂടെ  ജ്ഞാനപ്രാപ്തി

  ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനു നാം സാധര്‍മ്മ്യകല്‍പനയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാധര്‍മ്മ്യകല്‍്പന നിരീക്ഷണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി (September 24, 2017)

ശക്തിസ്വരൂപിണിയുടെ ലീലകള്‍

ശക്തിസ്വരൂപിണിയുടെ  ലീലകള്‍

മക്കളേ, ലോകമെമ്പാടും നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ഇപ്പോള്‍. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പരിപാലിക്കുന്ന ഈശ്വരശക്തിയെ മാതൃരൂപത്തില്‍ ആരാധിക്കുന്ന (September 24, 2017)

വില്വാഷ്ടകം

വില്വാഷ്ടകം

ത്രിദളം ത്രിഗുണാകാരം ത്രിനേത്രം ച ത്രിയായുഷം ത്രിജന്മപാപ സംഹാരം ഏകവില്വം ശിവാര്‍പ്പണം ത്രിശാഖൈ: ബില്വപത്രൈശ്ച ഹ്യച്ഛിദ്രൈ: കോമളൈ: (September 24, 2017)

ഗുരുക്കന്മാരുടെ നിയോഗങ്ങള്‍

ഗുരുക്കന്മാരുടെ നിയോഗങ്ങള്‍

ഏതു മേഖലയിലും കാപട്യം ഉള്ളതുപോലെ ആത്മീയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാമല്ലോ. സത്യമായതും അല്ലാത്തതും തിരിച്ചറിയാന്‍ (September 23, 2017)

ദേവിയുമായി സഖീഭാവം

ദേവിയുമായി സഖീഭാവം

ഏഴാം ദിവസം കാളരാത്രി രാത്രിയില്‍ മനസ്സ് ഈശ്വരങ്കല്‍ ചേരുമ്പോള്‍ ഉറക്കം സുഖം. വഴിതെറ്റി അലയുമ്പോള്‍ രാത്രി കരാളമാകും. രാത്രി കരാളമാകാതെ (September 23, 2017)

വിഭൂതികള്‍ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല(10-42)

വിഭൂതികള്‍ വിസ്തരിച്ച്  പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല(10-42)

അര്‍ജ്ജുനാ എല്ലാ വിഭൂതികളേയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എളുപ്പമായ വഴി പറയാം. കേട്ടോളൂ!. കൃത്സ്‌നം ഇദം ജഗത് ഈ ലോകവും (September 23, 2017)

മുഖ്യതസ്തു മഹത്കൃപയൈവ ഭഗവത്കൃപലേശാദ് വാ

ഭഗവത് ഭക്തിക്കുള്ള സാധനങ്ങളെ പറഞ്ഞശേഷം അതുണ്ടാകാന്‍ വേറെ സാഹചര്യങ്ങളെന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് ശ്രീനാരദര്‍ വിവരിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും (September 23, 2017)

ദേവിയും ഉപാസകനും

ദേവിയും ഉപാസകനും

മൂന്നാം ദിവസം ചന്ദ്രഖണ്ഡ വാഗ് ശുദ്ധി അഥവാ നല്ലത് സംസാരിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മൂന്നാംദിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്‍ പ്രബലനാണ് വാക്ക് (September 22, 2017)

അരൂത

അരൂത

ശാസ്ത്രനാമം റൂട്ട കാല്‍പ്പന്‍സിസ്. (Ruta Chalepensis)- സംസ്‌കൃതം- ഗുച്ചാപത്ര; തമിഴ്: അറുവാത. കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍: തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള വരണ്ട (September 22, 2017)

ആത്മാനന്ദാവസ്ഥയില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ ഉദിക്കുന്നു

ആത്മാനന്ദാവസ്ഥയില്‍ നിന്നും  ഞാന്‍ ഉദിക്കുന്നു

നമുക്കും മുകളില്‍ ഒരു ദൈവികശക്തിയിരിക്കുന്നതിനെയും അതിനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗത്തെയും ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ നമ്മെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു. (September 22, 2017)

സൂതന് നേരെ ബലന് രോഷം

സൂതന് നേരെ ബലന് രോഷം

ഹസ്തിനപുരത്തെ വിറപ്പിച്ചെങ്കിലും പക്വതയോടെ പെരുമാറി വന്‍യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാന്‍ ബലരാമന് സാധിച്ചു. ഹസ്തിനപുരത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തെ (September 22, 2017)

നവഭാവങ്ങളില്‍ ദേവി

നവഭാവങ്ങളില്‍ ദേവി

തിന്മക്കുമേല്‍ നന്മ നേടിയ വിജയമാണ്, അജ്ഞാനത്തിനുമേല്‍ ജ്ഞാനം കൈവരിച്ച വിജയമാണ് നവരാത്രി. അക്ഷരവും ആയുധവും ഒരേപോലെ പൂജിക്കപ്പെടുന്ന (September 21, 2017)

ജീവന്‍മുക്തനായ ഗുരുവിന്റെ മഹാസമാധി

ജീവന്‍മുക്തനായ ഗുരുവിന്റെ മഹാസമാധി

‘നാം ശരീരമല്ല അറിവാകുന്നു’ എന്ന അവബോധത്തോടെ ജനതോദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന മഹാത്മാവിനെയാണ് ജീവന്മുക്തന്‍ എന്നുപറയുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള (September 21, 2017)

ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

വേദ-വേദാംഗങ്ങള്‍ പഠിച്ചതിനുശേഷം ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമത്തില്‍ നിന്നും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വ്യക്തി അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട (September 21, 2017)

മഹാഫലത്തിനായി ഭൂപ്രദക്ഷിണം

ശ്രീനാരദരുടെ മുന്നില്‍വച്ചുതന്നെ ബാലന്മാരായ ശ്രീഗണേശനും ശ്രീമുരുകനും ശിവപാര്‍വതിമാരുടെ അടുത്തെത്തി. ആരോടാണ് കൂടുതല്‍ ഇഷ്ടം എന്ന് (September 21, 2017)

ജിഗീഷതാംനീതിഃ അസ്മി (73)

ജിഗീഷതാംനീതിഃ അസ്മി (73)

പരീക്ഷകളിലോ, യുദ്ധങ്ങളിലോ ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി പലവഴികളും ഉപായങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനിടയുണ്ട്. അവ ധര്‍മ്മാനുസൃതവും (September 21, 2017)

ബലിപീഠങ്ങളും ബലിക്രിയകളും

ബലിപീഠങ്ങളും  ബലിക്രിയകളും

ക്ഷേത്രശില്‍പത്തിന്റെ അവശ്യഭാഗങ്ങളാണ് പ്രാസാദത്തിന്റെ അഥവാ ശ്രീകോവിലിന്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന ബലിപീഠങ്ങള്‍. ദേവശരീരത്തിന്റെ മുഖ്യഘടകങ്ങള്‍ (September 20, 2017)

സര്‍വ്വശക്തികളും ലയിക്കുന്ന പ്രാണന്‍

പ്രാണായാമം ശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചതാണെന്നു പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതു ശരിയല്ല. അതിനു ശ്വാസത്തോടു ബന്ധമുണ്ടെങ്കില്‍ത്തന്നെ അതല്‍പമാണ്. (September 20, 2017)

ദീര്‍ഘ സുമംഗലീഭവ

ദീര്‍ഘ സുമംഗലീഭവ

കുരുപാണ്ഡവയുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. കൗരവപക്ഷത്ത് വളരെയധികമായിരുന്നു ആള്‍നാശം. ഉറ്റവരും ഉടയവരും ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാഴ്ച ദുര്യോധനനെ (September 20, 2017)

ഐശ്വര്യമേകും ലക്ഷ്മീപൂജ

ഐശ്വര്യമേകും ലക്ഷ്മീപൂജ

മഹാലക്ഷ്മിയെ ആരാധിക്കുന്ന വ്രതമാണ് ലക്ഷ്മീപൂജ. ഓരോ മാസവും അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്രതമാണിത്. രാവിലെ കുളിച്ചു ശുഭവസ്ത്രം (September 19, 2017)

വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവഃ അസ്മി (68)

യാദവന്മാരില്‍വച്ച് വാസുദേവന്‍-വാസുദേവന്റെ പുത്രനാണ് ശ്രേഷ്ഠന്‍. ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും വസുദേവന്റെ പുത്രനാകായാല്‍ വാസുദേവന്മാര്‍ (September 19, 2017)

ലോകേfപി ഭഗവദ്ഗുണ ശ്രവണകീര്‍ത്തനാത്

ലോകേfപി ഭഗവദ്ഗുണ ശ്രവണകീര്‍ത്തനാത്

ലൗകീക കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഭഗവദ് ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേള്‍ക്കുകയും കീര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം.നിര്‍ഗ്ഗുണന്റെ ഗുണങ്ങളെ കീര്‍ത്തിക്കുന്നത് (September 19, 2017)

ആവണക്ക്

ആവണക്ക്

ശാസ്ത്രീയനാമം: റിസിനസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തമിഴ്: ആവണക്ക് സംസ്‌കൃതം: ഏറണ്ഡം എവിടെകാണാം: ഭാരതത്തിലുടനീളം ആവണക്ക് കാണാം. കുപ്പത്തൊട്ടിയില്‍, (September 19, 2017)

ഭവാന്യാഷ്ടകം

ന താതോ ന മാതാ ന ബന്ധുര്‍നദാതാ ന പുത്രോ ന പുത്രീ ന ഭൃത്യോ ന ഭര്‍ത്താ ന ജായാ ന വിദ്യാ ന വൃത്തിര്‍മമൈവ ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി (September 19, 2017)

മനുഷ്യസംസ്‌ക്കാരത്തിന്റെ ആദിമരേഖകള്‍

മനുഷ്യസംസ്‌ക്കാരത്തിന്റെ ആദിമരേഖകള്‍

മോക്ഷം എന്നു പറയുന്നത്  അലൗകികമായ ലോകത്തുള്ള സുഖവാസമെന്നാണ്  പലരുടെയും   വിശ്വാസം. ഭാരതത്തിന്റെ ചിരപുരാതനമായ   സങ്കല്പങ്ങളും  ആശയവാദങ്ങളും (September 18, 2017)

ഉമിത്തീയില്‍നിന്നും ധ്വനിച്ച കാവ്യം

ഉമിത്തീയില്‍നിന്നും ധ്വനിച്ച കാവ്യം

ഏറ്റവും വലിയ ദുരാചാരിയായാല്‍പ്പോലും അനന്യഭക്തിയോടെ സര്‍വേശ്വരനെ ഭജിയ്ക്കുന്നപക്ഷം, അവന്‍ അതി നാല്‍ത്തന്നെ നല്ലവനാണെന്നു കരുതപ്പെടണം. (September 18, 2017)

ഗീതാദര്‍ശനം

ഗീതാദര്‍ശനം

തേജിസ്വിനാം തേജഃ അഹം-(64) മറ്റുള്ളവരെ ശീരിരികമായും മാനസികമായും കീഴ്‌പ്പെടുത്തി വശത്താക്കാനുള്ള സാമര്‍ത്ഥ്യത്തെ തേജസ്സ് എന്നുപറയുന്നു. (September 18, 2017)

ഹനുമത് സ്‌ത്രോത്രം

ഹനുമത് സ്‌ത്രോത്രം

അക്ഷാദി രാക്ഷസഹരം ദശകണ്ഠദര്‍പ്പ നിര്‍മ്മൂലനം രഘുവരാംഘ്രി സരോജഭക്തം സീതാവിഷഹ്യഘനദുഃഖ നിവാരകം തം വായോഃ സുതം ഗിളിതഭാനുമഹം നമാമി മാം പശ്യപശ്യ (September 18, 2017)

വിശ്വകര്‍മജരുടെ നൈപുണ്യം

വിശ്വകര്‍മജരുടെ നൈപുണ്യം

ന ഭൂമിര്‍ ന ജലം ചൈവ ന തേജോ ന ച വായവഃ ന ആകാശം ന ചിത്തം ച ന ബുദ്ധീന്ദ്രിയ ഗോചരാഃ ന ച ബ്രഹ്മ ന ച വിഷ്ണുഃ ന ച രുദ്രശ്ച താരകാ സര്‍വ്വ ശൂന്യ നിരാലംബ (September 17, 2017)

അമൂല്യം ജലം

അമൂല്യം  ജലം

മക്കളേ, ഇന്ന് പല വീടുകളിലും പ്രകൃതിയുടെ അതിമനോഹരമായ ചിത്രങ്ങള്‍ ചുമരുകളില്‍ തൂക്കിയിടുന്നത് കാണാം. ഇതിന്റെ അര്‍ത്ഥം ആ വീട്ടുകാര്‍ (September 17, 2017)

അവ്യാവൃത ഭജനാത്

വ്യക്തമായ പ്രേമഭക്തിയുടെ തടസ്സങ്ങളെ വിവരിച്ച ശേഷം ആ പ്രേമഭക്തി എങ്ങിനെ നേടാനാകുമെന്ന് ശ്രീനാരദന്‍ വിവരിക്കുന്നു. നിര്‍ത്താതെയുള്ള (September 17, 2017)

ഗണപതിക്ക് ഏത്തമിടാം

ഗണപതിക്ക് ഏത്തമിടാം

ഏത്തമിടീലിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചരിത്രം അറിയുമ്പോഴേ അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാകൂ. കഥ പലര്‍ക്കും അറിവുള്ളതായിരിക്കും. ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണു (September 16, 2017)

10-35 സാമ്‌നാം ബൃഹത്‌സാമ അഹം (59)

10-35 സാമ്‌നാം ബൃഹത്‌സാമ അഹം (59)

വേദങ്ങളില്‍ വച്ച് സാമവേദം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അത് എന്റെ വിഭൂതിയാണ് എന്ന് മുമ്പ് (10-22) പറഞ്ഞു. സാമവേദത്തില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് (September 16, 2017)

ഋഷിതേജസ്സുകള്‍

ഋഷിതേജസ്സുകള്‍

ലേഖനത്തോടൊപ്പം ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇതിനോടകം കുറേപ്പേര്‍ വിളിച്ചുസംസാരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും അതീന്ദ്രിയമായി (September 16, 2017)

ആസക്തി കൈവിടാം ആനന്ദം നേടാം

ദുഃഖത്തിന്റെ ഏക നിദാനം ഇതാണ്; നാം സക്തന്മാരാണ്, നാം പിടിയില്‍ പെടുന്നു. അതിനാല്‍ ഗീത പറയുന്നു; നിരന്തരം കര്‍മ്മം ചെയ്യുക; കര്‍മ്മം (September 16, 2017)

മൂന്ന് മുഖ്യപ്രതിഷ്ഠകളുമായി ശിര്‍ക്കാഴിയിലെ ബ്രഹ്മപുരീശ്വരര്‍ ക്ഷേത്രം

മൂന്ന് മുഖ്യപ്രതിഷ്ഠകളുമായി ശിര്‍ക്കാഴിയിലെ ബ്രഹ്മപുരീശ്വരര്‍ ക്ഷേത്രം

നാഗപട്ടണം ജില്ലയിലാണ് ബ്രഹ്മപുരീശ്വരര്‍ ക്ഷേത്രം. മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയ മഹാവിഷ്ണു അതിനുശേഷം അല്‍പ്പം പരുക്കന്‍ (September 15, 2017)

ജലാശയത്തിനു നടുവില്‍ ജലകണ്‌ഠേശ്വര്‍

ജലാശയത്തിനു നടുവില്‍ ജലകണ്‌ഠേശ്വര്‍

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വെല്ലൂര്‍ നഗരത്തിലാണ് ജലകണ്‌ഠേശ്വര്‍ ക്ഷേത്രം. ചുറ്റും തെളിമയാര്‍ന്ന ജലമുള്ള ജലാശയം. കിടങ്ങിനുമുകളിലുള്ള ചെറിയ (September 15, 2017)

ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക

ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലയില്‍  നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക

ഏതു കാര്യവും ചില പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കണം നടത്തേണ്ടത് എന്ന കടുംപിടുത്തമാണ് എല്ലാ മനോവേദനയുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം. മനസ്സില്‍ ആദ്യമേ (September 15, 2017)

അടപതിയന്‍കിഴങ്ങ്

അടപതിയന്‍കിഴങ്ങ്

ശാസ്ത്രീയനാമം: ഹോളോസ്റ്റെമ്മ അഡകൊഡിയന്‍ തമിഴ്: പാലൈയ്കീരൈ സംസ്‌കൃതം: ജീവന്തി എവിടെകാണാം: നല്ല ചൂടും മഴയും ഏല്‍ക്കുന്ന മണ്ണുള്ള എല്ലാസ്ഥലത്തും (September 15, 2017)

സര്‍വ്വഹരഃ മൃത്യുഃ അഹം (49)

സര്‍വ്വഹരഃ മൃത്യുഃ അഹം (49)

മനുഷ്യര്‍ക്കും മൃഗങ്ങള്‍ക്കും സസ്യലതാദികള്‍ക്കും വൃക്ഷങ്ങള്‍ക്കും -മൃത്യു അനിവാര്യമാണ്. എല്ലാവര്‍ക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ (September 15, 2017)

തുളസീസ്തവം

തുളസീസ്തവം

നമസ്തുളസി കല്യാണി നമോ വിഷ്ണുപ്രിയേ ശുഭേ നമോ മോക്ഷ പ്രദേദേവി നമ: സമ്പത് പ്രദായികേ തുളസീപാതു മാം നിത്യം സര്‍വ്വാപദ്‌ഭ്യോളപി സര്‍വ്വദാ (September 15, 2017)

ഹസ്തിനപുരത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് ബലന്റെ കലപ്പ ഉത്തരം

ഹസ്തിനപുരത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്  ബലന്റെ കലപ്പ ഉത്തരം

  യാദവന്മാര്‍ക്ക് കുരുക്കളുടെ പാദരക്ഷയുടെ സ്ഥാനം മാത്രമെന്നു പറയുന്ന കൗരവന്മാരുടെ അഹങ്കാരം സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കാനാവില്ല. ഇവരെ ഇപ്പോള്‍ (September 15, 2017)

ശ്രൗതസൂത്രങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

ശ്രൗതസൂത്രങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈദീക ആചാരങ്ങള്‍ അനവധിയാണ്. വേദം അറിയുന്നവര്‍ സ്വയം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും തത് വൈദികനെ ആശ്രയിച്ച് (September 14, 2017)

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവനും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും ആത്മമിത്രങ്ങള്‍

സപ്തംബര്‍ 11 ന് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെക്കുറിച്ച് ജന്മഭൂമിയില്‍ വന്ന ലേഖനമാണ് ഈ കുറിപ്പിന് ആധാരം. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും (September 14, 2017)

Page 1 of 180123Next ›Last »