നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞത് ചിത്ര സി.നായര്‍ ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.006 സെക്കൻഡ്
സ്വാപ് ഷോപ്പുകള്‍ പരിഹാരമായില്ല ഇ- മാലിന്യം കുന്നുകൂടുന്നു

ചിത്ര സി.നായര്‍
കോട്ടയം: ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്വാപ് ഷോപ്പുകള്‍ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ജില്ല ഇ- മാലിന്യക്കോട്ട തന്നെ. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറിലാണ് നഗരസഭ സ്വാപ് ഷോപ്പുകള്‍…

//www.janmabhumidaily.com/news753065

  • 1