നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞത് പുടയൂര്‍ ജയനാരായണന്‍ ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.003 സെക്കൻഡ്
വിജയദശമി ആഘോഷം നടത്തും

… ബന്ധപ്പെടണം. തന്ത്രിസമാജം സെക്രട്ടറി ഇടവലത്ത് പുടയൂര്‍ ജയനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, പ്രസിഡന്റ് കാട്ടുമാടം ഈശ്വരന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, ഭാരവാഹികളായ ഇടവലത്ത് പുടയൂര്‍ കുബേരന്‍…

//www.janmabhumidaily.com/news335133

  • 1