നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞത് ശ്രീരമാദേവിമാതാവിന്റെ വചനങ്ങള്‍ ഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല.