നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞത് സ്വാമി അഭയാനന്ദ ഏകദേശം 65 ഫലങ്ങൾ, 0.068 സെക്കൻഡ്
യാജ്ഞവല്‍ക്യന്റെ ഉത്തരത്തില്‍ തൃപ്തയായി ഗാര്‍ഗി

…;വാങ്ങി. ഇതോടെ എട്ടാം ബ്രാഹ്മണം തീര്‍ന്നു. സ്വാമി അഭയാനന്ദ, ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം  …

//www.janmabhumidaily.com/news834731

അക്ഷരമാകുന്നതും ഈശ്വരന്‍ തന്നെ

… ഈശ്വരന്‍ ഉണ്ടാകണം. ആ ഈശ്വരന്‍ തന്നെയാണ് അക്ഷരമായിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ അനുമാനം കൊണ്ട് അക്ഷരത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news834652

ഗാര്‍ഗി വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നു

; പ്രയാസമുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ച���ന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news834503

ഉദ്ദാലകന്റെ ചോദ്യവും യാജ്ഞവല്‍ക്യന്റെ മറുപടിയും

…; ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news834027

പാരിക്ഷിതന്‍മാര്‍ അശ്വമേധം ചെയ്തവര്‍

… ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയപ്പോള്‍ ഭുജ്യനും പിന്‍വാങ്ങി. സ്വാമി അഭയാനന്ദ,ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം  …

//www.janmabhumidaily.com/news833434

യാജ്ഞവല്‍ക്യനോടുള്ള അശ്വലന്റെ ചോദ്യം തുടരുന്നു

… എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവയെക്കുറിച്ച് തുടര്‍ന്നള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലായി വിവരിക്കാം. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news832970

വായുവും ആദിത്യനുമൊക്കെ മധുവാണെന്ന് പറയുന്നു

…; വിശേഷമായിരിക്കുന്നവനുമായ പുരുഷന്‍ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടേയും മധുവാണ്, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും ആ പുരുഷനും . ഇത് തന്നെയാണ് ആത്മാവും ആത്മവിജ്ഞാനവും ബ്രഹ്മവും. ഇത് തന്നെയാണ് സര്‍വവുമായിത്തീര്‍ന്നത്. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news832240

അവശേഷിക്കുക ബ്രഹ്മം മാത്രം

… ഭാവം വിട്ട് തന്നില്‍ നിന്ന് അന്യമല്ലാത്ത അദ്വൈതത്തെ അറിയണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news831983

അദ്ധ്യാത്മമായ മൂര്‍ത്ത -അമൂര്‍ത്തങ്ങളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നു

… നേതി എന്ന് നിഷേധിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പേരായി മുമ്പ് പറഞ്ഞ സത്യസ്യ സത്യം എന്നത് വളരെ ശരിയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം  …

//www.janmabhumidaily.com/news831547

അജാതശത്രുവിന്റെ പരീക്ഷണവും ചോദ്യവും

…; അവയ്‌ക്കൊന്നും പുറംലോകവുമായി ബന്ധമുണ്ടാകില്ല. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news831041

അസ്തമിക്കാത്ത ദേവത വായു മാത്രം

… ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും അഗ്‌നി തുടങ്ങിയവയിലും ഞാന്‍ തന്നെയാണ് എന്ന് സദാ സ്മരണയുണ്ടാകണം. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news830778

സംവത്സര പ്രജാപതിയുടെ 16 കലകളെ വിശദമാക്കുന്നു

…‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത കര്‍മങ്ങള്‍ മുഴുമിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് പുത്രന്‍ എന്ന പേരുണ്ടായത്. പൂരണം കൊണ്ട് പിതാവിനെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നയാളാണ് പുത്രന്‍. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news830472

വാക്കും മനസ്സും പ്രാണനുമായ വേദങ്ങള്‍

…;വാക്കിനെപ്പോലെ മാറ്റത്തോടുകൂടിയതാണ് പൃഥിവിയും അഗ്‌നിയും എന്നറിയണം. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news830232

ബ്രഹ്മത്തില്‍ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ചാതുര്‍ വര്‍ണ്യം

…; വൈശ്യ നുമുണ്ടെങ്കിലും പരിചരണത്തിന് ആളില്ലെങ്കില്‍ കര്‍മം ചെയ്യാനാവില്ല. ഈ നാല് വര്‍ണവും ഒരു പോലെ പ്രധാനമാണ്. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news829505

നാശമില്ലാത്തത് ആത്മാവിന് മാത്രം

… തന്നെ ഉപാസിക്കണം. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം  …

//www.janmabhumidaily.com/news829216

ശതരൂപയും മനുവും

…; എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം.  ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട പ്രാണികളുടെ കര്‍മ്മങ്ങളാല്‍ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനാലാണ് ശതരൂപയ്ക്കും മനുവിനും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. സ്വാമി അഭയാനന്ദ

//www.janmabhumidaily.com/news828936

സാമത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയെ അറിയാം

… പ്രാപിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിഷ്ഠാ ഗുണത്തെ അറിയുന്നയാള്‍ ലോകത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠിതനാകും. അയാള്‍ പേരും പെരുമയും നേടും. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news828545

പ്രാണന്റെ ശക്തിയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും ശക്തി

… പ്രാണനെ ആശ്രയിച്ചാകയാല്‍ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്കും മനസ്സിനുമപ്പുറം മുഖ്യ പ്രാണനെ ഉപാസിക്കണം. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news828239

ദേവാസുരന്മാര്‍

… ഗുണം തനിക്കുമായി ആഗാനം ചെയ്തു. അസുരന്മാര്‍ പരാജയ ഭീതിയാല്‍ ഉദ്ഗാതാവിനെ പാപം കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു. ആ പാപത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ദുര്‍ഗന്ധത്തെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news827912

അദിതി ഭാവത്തെ അറിയാം

…; അനുഭവിക്കുന്നത് അദിതി. ഇങ്ങനെ അദിതി ഭാവത്തില്‍ പ്രജാപതിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നയാള്‍ അന്നത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ജഗത്തിനെ അനുഭവിക്കും. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news827605