നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞത് സ്വാമി അഭയാനന്ദ ഏകദേശം 81 ഫലങ്ങൾ, 0.048 സെക്കൻഡ്
യോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍

… അവസാനത്തെയും കാണിക്കാനാണ് 'നമോ നമഃ' എന്ന് പറഞ്ഞത്.   സ്വാമി അഭയാനന്ദ  …

//www.janmabhumidaily.com/news845019

മൂന്നവസ്ഥകളില്‍ പ്രകടമാകുന്ന ജീവന്‍

… ബോധമാണ് സര്‍വതിനും ആധാരം. ഈ മൂന്ന് പു രങ്ങളും അവസാനം വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതും ഏകമായ ഈ ആധാരത്തില്‍ തന്നെയെന്ന് ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കുന്നു.   സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം  …

//www.janmabhumidaily.com/news842951

മനസ്സാകുന്ന ഉപാധിയോട് കൂടിയ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉപാസന

… ഉപാസനയാണ് ഇതില്‍ പറയുന്നത്. മരണസമയത്ത് ദഹനശക്തി ഇല്ലാതാകുന്നതിനാലാണ് ശബ്ദം കേള്‍ക്കാത്തത്.     സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം  …

//www.janmabhumidaily.com/news839634

യാജ്ഞവല്‍ക്യന്‍ മൈത്രേയിക്ക് നല്‍കുന്ന ഉപദേശത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു

>ഇതോടെ ആറാം ബ്രാഹ്മണവും തീര്‍ന്നു സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news839157

മൈത്രേയി- യാജ്ഞവല്‍ക്യ സംവാദം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു

…. ആത്മാവിനെ ദര്‍ശിക്കുകയും കേള്‍ക്കുകയും മനനം ചെയ്യുകയും അറിയുകയും ചെയ്താല്‍ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞതായിത്തീരും.   സ്വാമി അഭയാനന്ദ

//www.janmabhumidaily.com/news838902

ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞവരായ ആത്മജ്ഞാനികളുടെ അവസ്ഥയെ വിവരിക്കുന്നു

… ആത്മജ്ഞാനിക്കും, തന്നില്‍ നിന്ന് വേറെ ഒന്നില്ല. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news838546

ആത്മാവ് ദേഹം വെടിയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ

…. ഉപനിഷത്തിലൂടെ -287 സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം  …

//www.janmabhumidaily.com/news838078

പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കും: ഹിന്ദുനേതൃസമ്മേളനം

> സ്വാമി അഭയാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദര്‍ ഭദ്രദീപപ്രകാശനം നടത്തി. മാര്‍ഗദര്‍ശക മണ്ഡലം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്വാമി സത്സ്വരൂപാനന്ദസരസ്വതി അധ്യക്ഷനായി. ശബരിമല കര്‍മസമിതി…

//www.janmabhumidaily.com/news837515

സ വാ ഏഷ ഏതസ്മിന്‍ സ്വപ്‌നേ രത്വാ ചരിത്വാ...

… ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവുമായി ഒന്നെന്ന ഭാവത്തെ നേടി ആനന്ദമനുഭവിക്കുന്നു. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം          …

//www.janmabhumidaily.com/news837315

യാജ്ഞവല്‍ക്യന്‍ ജനകരാജാവിന് ഉപദേശം നല്‍കുന്നു

>സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം  …

//www.janmabhumidaily.com/news836472

ഹൃദയം തന്നെയാണ് പരമമായ ബ്രഹ്മം

… കുറവുണ്ട്. ഇതിനെ പരിഹരിക്കാനാണ് തുടര്‍ന്നുള്ള സംവാദം. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news836313

ഹൃദയം എന്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു?

… ഉത്തരം തുടര്‍ന്നു  കാണാം... സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news835547

സാമാന്യ, വിശേഷ, കാരണ വിവരണം തുടരുന്നു

… ലോകത്തേയും വിശേഷ തരത്തിലുള്ള പുരുഷനേയും കാരണമായ ദേവത കളെയും ഉപാസനയ്ക്കായി 8 വിധം വിവരിച്ചു. പ്രാണന്റെ ഭേദങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം.   സ്വാമി അഭയാനന്ദ

//www.janmabhumidaily.com/news835203

ഏകദേവനായ പ്രാണനെ ഹിരണ്യഗര്‍ഭന്‍ എന്നും പറയാം

…. ഈ ഏകദേവനായ പ്രാണനെ ഹിരണ്യഗര്‍ഭന്‍ എന്നും പറയാം. ആ ദേവന്റെ എട്ട് ഭേദങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന എട്ട് മന്ത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വിശദമാക്കും. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news834983

യാജ്ഞവല്‍ക്യന്റെ ഉത്തരത്തില്‍ തൃപ്തയായി ഗാര്‍ഗി

…;വാങ്ങി. ഇതോടെ എട്ടാം ബ്രാഹ്മണം തീര്‍ന്നു. സ്വാമി അഭയാനന്ദ, ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം  …

//www.janmabhumidaily.com/news834731

അക്ഷരമാകുന്നതും ഈശ്വരന്‍ തന്നെ

… ഈശ്വരന്‍ ഉണ്ടാകണം. ആ ഈശ്വരന്‍ തന്നെയാണ് അക്ഷരമായിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ അനുമാനം കൊണ്ട് അക്ഷരത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news834652

ഗാര്‍ഗി വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നു

…; പ്രയാസമുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news834503

ഉദ്ദാലകന്റെ ചോദ്യവും യാജ്ഞവല്‍ക്യന്റെ മറുപടിയും

…; ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വാമി അഭയാനന്ദ ചിന്മയ മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം…

//www.janmabhumidaily.com/news834027