ഏകദേശം 11 ഫലങ്ങൾ, 0.005 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
സര്‍വവ്യാപിയായ പരമാത്മ ചൈതന്യം

…ഗയോഗം ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രമെന്നും എല്ലാ ശരീരത്തിലും നിലനില്‍ക്കുന്ന ചൈതന്യം താന്‍ തന്നെയാണെന്നും കൃഷ്ണന്‍ വിവരിക്കുന്നു. ആ ചൈതന്യമാണ് ക്ഷേത്രജ…

//www.janmabhumidaily.com/news/omnipotent-eternal-light72581.html

വിശ്വരൂപ മഹിമ

…യവുമില്ല. ശ്രേഷ്ഠത്വമുള്ള എല്ലാത്തിലേയും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഞാനാണ്. മഹത്വമേറിയതിലെല്ലാത്തിലും വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളതും ഞാനാണ്.  ഈ പ്രപഞ്ചം …

//www.janmabhumidaily.com/news/story-of-srkrishna-from-bhagavatha44371.html

കൃഷ്‌ണോപാസനയുടെ മഹത്വം

…j; തന്നെ യജ്ഞവും,  അഗ്നിയും, ഔഷധിയും, മന്ത്രവും, ഹവിസ്സും, പിതാവും, മാതാവും, പിതാമഹനും, ഓംകാരവും, വേദങ്ങളും, സാക്ഷിയും, പ്രഭവസ്ഥാനവും, ബീജവും, തപ…

//www.janmabhumidaily.com/news/the-glory-of-worshiping-lord-krishna2301.html

പ്രപഞ്ച ചൈതന്യം അധിദൈവം

…െന്താണ്, അധ്യാത്മം എന്താണ്, കര്‍മം എന്താണ്, മരണസമയത്ത് ആത്മാവ്  എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്നും അധിഭൂതവും അധിദൈവവും അധിയജ്ഞവും എന്താണെന്നു…

//www.janmabhumidaily.com/news/bhagavath-geetha-translation-and-meaning13531.html

ഭക്തിയോടെ കര്‍മം അനുഷ്ഠിക്കുക

…ംന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ഒരു യോഗിയെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നതാണോ ശ്രേഷ്ഠം അഥവാ ഒരു കര്‍മയോഗിയായി ജീവിക്കുന്നതാണോ ശ്രേഷ്ഠം എന്ന അര്‍ജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ശ്ര…

//www.janmabhumidaily.com/news/do-your-duties-with-spirituality67931.html

ജ്ഞാനലബ്ധിയിലൂടെ പാപമോചനം

…;ച്ച  പലരും പലവിധത്തിലുള്ള നീച കര്‍മങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിലര്‍ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം നീചപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരുട…

//www.janmabhumidaily.com/news/njanalabathiyilude-paapamojanam82111.html

ബന്ധനമില്ലാതെ കര്‍മയോഗികളാകുക

…ാണോ, കര്‍മയോഗമാണോ ശ്രേഷ്ഠം എന്ന അര്‍ജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് കൃഷ്ണന്‍ മറുപടി പറയുന്നു. ഈ ലോകത്തില്‍ അറിവു നേടി അറിവു നല്‍കുന്ന യജ്ഞമാണ്…

//www.janmabhumidaily.com/news/bhandhamillathe-karmayogikalaakuka84221.html

ആര്യഭടീയവും ഭൂഗോളവും

…റിവു നല്‍കിയത്  15, 16നൂറ്റാണ്ടുകളില്‍ പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണെന്നാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ  ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര ഗ്…

//www.janmabhumidaily.com/news/aryabhateeyavum-bhoogolavum94431.html

ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കര്‍മനിരതമാക്കുക

…്‍മയോഗമാണോ ശ്രേഷ്ഠം എന്ന അര്‍ജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് കൃഷ്ണന്‍ മറുപടി പറയുന്നു. ഈ ലോകത്തില്‍ അറിവുനേടി അറിവുകൊടുക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് ജ്ഞാനയോഗിക…

//www.janmabhumidaily.com/news/indriyangale-karmaniratharakuka37001.html

കര്‍മം ധര്‍മമാണ്

…ന്മാര്‍ യുദ്ധം ചെയ്ത് വീരസ്വര്‍ഗം പ്രാപിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ ധര്‍മസ്ഥാപനത്തിലൂടെ മഹാന്മാരായി തീരുന്നു. ഇതാണ് ധാര്‍മികമായ വ്യവസ്ഥ…

//www.janmabhumidaily.com/news/karmam22901.html

നിസ്വനായി ഭഗവത് പാദങ്ങളിലേക്ക്

…ഭക്തിയും )  ഞാന്‍ അങ്ങയില്‍ എല്ലാമര്‍പ്പിച്ച് ഭക്തിജ്ഞാനമാര്‍ഗത്തെ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാം. എന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ചിന്തയുമെല്ലാം…

//www.janmabhumidaily.com/news858966

  • 1