ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.002 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പീഡനാനുഭവ കഥകള്‍

…മരവിക്കപ്പെട്ടു. മുഴുവന്‍ പൗരാവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ജുഡീഷ്യറി മരവിക്കപ്പെട്ടു. അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും അടി…

//www.janmabhumidaily.com/news/fighting-in-emergency-time52441.html

  • 1