ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.005 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
അമ്പലപ്പുഴയില്‍ മുപ്പതിനായിരം കളഭം

…േത്രത്തില്‍ മുപ്പതിനായിരം കളഭം ഇന്ന്. ചെമ്പകശ്ശേരി രാജ്യത്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന മുപ്പതിനായിരം കുടുംബങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ക്ഷേത്രത്തില്‍ തുടങ്ങി…

//www.janmabhumidaily.com/news857559

  • 1