ഏകദേശം 1 ഫലങ്ങൾ, 0.005 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
മഹാപാരമ്പര്യത്തിലെ ഗുരുകവി

…ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കവി, ഗുരുകവി ആരെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ അത് മഹാകവി അക്കിത്തമാണ്. ഒരു മഹാ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ കണ്ണികൂടിയാണ്. കാരണം മാറ്റ…

//www.janmabhumidaily.com/news/akkitham-the-gurukavi-in-the-great-tradition73781.html

  • 1