തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് : ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍

Friday 25 September 2015 9:22 pm IST

കല്‍പ്പറ്റ:വെള്ളമുണ്ട - വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍- വാര്‍ഡ്- സംവരണം : 1 കണ്ടത്തുവയല്‍ ജനറല്‍ 2 വെള്ളമുണ്ട പത്താം മൈ!ല്‍ ജനറല്‍ 3 പഴഞ്ചന ജനറല്‍ 4 മഠത്തുംകുനി വനിത 5 വെള്ളമുണ്ട 8/4 വനിത 6 കട്ടയാട് വനിത 7 കോക്കടവ് ജനറല്‍ 8 തരുവണ വനിത എസ് ടി 9 പീച്ചംകോട് ജനറല്‍ 10 കെല്ലൂര്‍ ജനറല്‍ 11 കൊമ്മയാട് വനിത 12 കരിങ്ങാരി വനിത 13 മഴുവന്നൂര്‍ ജനറല്‍ 14 പാലിയാണ എസ് ടി 15 പുലിക്കാട് വനിത 16 ചെറുകര വനിത 17 ഒഴുക്കന്‍മൂല വനിത 18 മൊതക്കര വനിത എസ് ടി 19 വാരാമ്പറ്റ വനിത 20 നാരോക്കടവ് ജനറല്‍ 21 പുളിഞ്ഞാല്‍ ജനറല്‍ തിരുനെല്ലി-വാര്‍ഡ്‌നമ്പ ര്‍-വാര്‍ഡ്-സംവരണം : 1 തിരുനെല്ലി വനിത എസ്ടി 2 അപ്പപ്പാറ എസ്ടി 3 അരമംഗലം ജനറല്‍ 4 അരണപ്പാറ ജനറല്‍ 5 തോല്‍പ്പെട്ടി വനിത 6 കുതിരക്കോട് ജനറല്‍ 7 പനവല്ലി വനിത 8 ആലത്തൂര്‍ വനിത എസ്ടി 9 ബേഗൂര്‍ ജനറല്‍ 10 ബാവലി വനിത 11 ചേലൂര്‍ ജനറല്‍ 12 കാട്ടിക്കുളം വനിത എസ്ടി 13 ഓലിയോട് വനിത 14 എടയൂര്‍ക്കുന്ന് വനിത 15 തൃശ്ശിലേരി എസ്ടി 16 കൈതവള്ളി എസ്ടി 17 മുത്തുമാരി വനിത എസ് ടി തൊണ്ടര്‍നാട് - വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍- വാര്‍ഡ്- സംവരണം : 1 കുഞ്ഞോം ജനറല്‍ 2 പൊര്‍ളോം വനിത 3 കരിമ്പില്‍ വനിത 4 പാലേരി എസ് ടി 5 വഞ്ഞോട് വനിത 6 പുതുശ്ശേരി വനിത എസ് ടി 7 തേറ്റമല ജനറല്‍ 8 പള്ളിക്കുന്ന് വനിത 9 വെള്ളിലാടി ജനറല്‍ 10 കാഞ്ഞിരങ്ങാട് ജനറല്‍ 11 മക്കിയാട് വനിത എസ് ടി 12 കോറോം വനിത 13 കൂട്ടപ്പാറ ജനറല്‍ 14 മട്ടിലയം ജനറല്‍ 15 നിരവില്‍പുഴ വനിത എടവക - വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍- വാര്‍ഡ്- സംവരണം :1 ഒരപ്പ് വനിത എസ് ടി 2 എളളുമന്ദം വനിത 3 ഒഴക്കോടി വനിത എസ് ടി 4 പാണ്ടണ്ടണ്ടിക്കടവ് ജനറല്‍ 5 ചാമാടിപ്പൊയില്‍ വനിത 6 പൈങ്ങാട്ടിരി ജനറല്‍ 7 പായോട് ജനറല്‍ 8 ദ്വാരക വനിത 9 ചെറുവയല്‍ ജനറല്‍ 10 കമ്മന വനിത 11 പുലിക്കാട് വനിത 12 പീച്ചാംങ്കോട് വനിത 13 തോണിച്ചാല്‍ വനിത 14 പാലമുക്ക് എസ് ടി 15 കുന്ദമംഗലം ജനറല്‍ 16 പള്ളിക്കല്‍ വനിത 17 കല്ലോടി ജനറല്‍ 18 അയിലമൂല ജനറല്‍ 19 വാളേരി ജനറല്‍ തവിഞ്ഞാല്‍ - വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍- വാര്‍ഡ്- സംവരണം :1 താഴെ പേര്യ ജനറല്‍ 2 പേര്യ ജനറല്‍ 3 വള്ളിത്തോട് എസ് ടി 4 വരയാല്‍ വനിത എസ് ടി 5 തവിഞ്ഞാല്‍ 44 എസ് ടി 6 കൈതക്കൊല്ലി വനിത 7 പുതിയിടം എസ്‌സി 8 തലപ്പുഴ വനിത എസ്ടി 9 ഇടിക്കര ജനറല്‍ 10 അമ്പലക്കൊല്ലി വനിത 11 മുതിരേരി വനിത 12 പോരൂര്‍ വനിത 13 പുത്തൂര്‍ ജനറല്‍ 14 കാട്ടിമൂല വനിത 15 കൊളങ്ങോട് ജനറല്‍ 16 ചുളളി വനിത 17 വാളാട് വനിത 18 എടത്തന ജനറല്‍ 19 കാരച്ചാല്‍ വനിത 20 ഇരുമനത്തൂര്‍ വനിത 21 വട്ടോളി ജനറല്‍ 22 ആലാറ്റില്‍ ജനറല്‍ പനമരം - വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍- വാര്‍ഡ്- സംവരണം : 1 കുണ്ടാല എസ് ടി 2 കൂളിവയല്‍ എസ് ടി 3 കൊയിലേരി ജനറല്‍ 4 ചെറുകാട്ടൂര്‍ വനിത 5 നീര്‍വാരം ജനറല്‍ 6 അമ്മാനി വനിത എസ് ടി 7 നടവയല്‍ എസ് സി 8 പരിയാരം വനിത എസ് ടി 9 കൈതക്കല്‍ ജനറല്‍ 10 പനമരം ഈസ്റ്റ് വനിത 11 കരിമംകുന്ന് വനിത എസ് ടി 12 പനമരം വെസ്റ്റ് വനിത 13 ചുണ്ടകുന്ന് വനിത 14 അരിഞ്ചേര്‍മല വനിത 15 പള്ളിക്കുന്ന് ജനറല്‍ 16 കൈപ്പാട്ടുകുന്ന് വനിത 17 വിളമ്പുകണ്ടം ജനറല്‍ 18 മലങ്കര ജനറല്‍ 19 പാലുകുന്ന് ജനറല്‍ 20 ഇടത്തുംകുന്ന് ജനറല്‍ 21 അഞ്ചുകുന്ന് വനിത 22 വെള്ളരിവയല്‍ വനിത 23 കെല്ലൂര്‍ വനിത മീനങ്ങാടി - വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍- വാര്‍ഡ്- സംവരണം : 1 ചൂതുപാറ വനിത 2 അപ്പാട് ജനറല്‍ 3 മൈലമ്പാടി വനിത 4 സി.സി എസ് ടി 5 ആവയല്‍ ജനറല്‍ 6 കൊളഗപ്പാറ ജനറല്‍ 7 റാട്ടക്കുണ്ട് ജനറല്‍ 8 കൃഷ്ണഗിരി വനിത 9 ചീരാംകുന്ന് വനിത എസ് ടി 10 വട്ടത്തുവയല്‍ ജനറല്‍ 11 കാക്കവയല്‍ എസ് സി 12 കോലമ്പറ്റ വനിത 13 മീനങ്ങാടി എസ് ടി 14 പുറക്കാടി വനിത 15 വേങ്ങൂര്‍ വനിത 16 പന്നിമുണ്ട വനിത എസ് ടി 17 കാപ്പിക്കുന്ന് വനിത 18 പാലക്കമൂല വനിത 19 മണിവയല്‍ ജനറല്‍ നെന്മേനി-വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ -വാര്‍ഡ്- സംവരണം : 1 അമ്പുകുത്തി ജനറല്‍ 2 മലവയല്‍ ജനറല്‍ 3 കുന്താണി ജനറല്‍ 4 മലങ്കര വനിത 5 പുത്തന്‍കുന്ന് ജനറല്‍ 6 കോളിയാടി എസ് ടി 7 ചെറുമാട് വനിത 8 പഴൂര്‍ വനിത എസ് ടി 9 മുണ്ടക്കൊല്ലി വനിത 10 ഈസ്റ്റ്ചീരാല്‍ വനിത 11 നമ്പ്യാര്‍കുന്ന് ജനറല്‍ 12 ചീരല്‍ വനിത 13 കല്ലിങ്കര വനിത 14 താഴത്തൂര്‍ ജനറല്‍ 15 മംഗലം എസ് സി 16 മാടക്കര എസ് ടി 17 പാലാക്കുനി വനിത 18 ചുള്ളിയോട് വനിത എസ്ടി 19 താളൂര്‍ ജനറല്‍ 20 കരടിപ്പാറ ജനറല്‍ 21 തൊവരിമല വനിത 22 മാളിക വനിത 23 എടക്കല്‍ വനിത അമ്പലവയല്‍ - വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍- വാര്‍ഡ്- സംവരണം : 1 കാരചാല്‍ വനിത എസ് ടി 2 കുമ്പളേരി എസ് ടി 3 ആയിരംകൊല്ലി ജനറല്‍ 4 കുപ്പമുടി ജനറല്‍ 5 അമ്പലവയല്‍ വനിത 6 അമ്പലവയല്‍ വെസ്റ്റ് ജനറല്‍ 7 നീര്ച്ചാല്‍ ജനറല്‍ 8 ആണ്ടൂര്‍ വനിത 9 പാമ്പള വനിത 10 കോട്ടൂര്‍ ജനറല്‍ 11 കമ്പാളക്കൊല്ലി വനിത 12 തോമാട്ടുചാല്‍ വനിത 13 ചീനപ്പുല്ല് വനിത 14 പെരുമ്പാടിക്കുന്ന് വനിത 15 പുറ്റാട് വനിത 16 നെല്ലാറച്ചാല്‍ ജനറല്‍ 17 ചീങ്ങവല്ലം എസ് സി 18 മഞ്ഞപ്പാറ ജനറല്‍ 19 കളത്തുവയല്‍ ജനറല്‍ 20 പോത്തുകെട്ടി വനിത എസ് ടി പൂതാടി - വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍- വാര്‍ഡ്- സംവരണം : 1 നടവയല്‍ എസ് സി 2 കേളമംഗലം വനിത 3 മണല്‍വയല്‍ വനിത 4 ഇരുളം ജനറല്‍ 5 ചീയമ്പം വനിത 6 ചുണ്ടക്കൊല്ലി വനിത 7 അങ്ങാടിശ്ശേരി ജനറല്‍ 8 തൂത്തലേരി വനിത 9 പാപ്ലശ്ശേരി വനിത 10 ഗാന്ധിനഗര്‍ വനിത 11 മൂടക്കൊല്ലി എസ് ടി 12 വാകേരി ജനറല്‍ 13 കല്ലൂര്‍കുന്ന് ജനറല്‍ 14 കോളേരി എസ് ടി 15 അതിരാറ്റുകുന്ന് ജനറല്‍ 16 കേണിച്ചിറ ജനറല്‍ 17 താഴമുണ്ട ജനറല്‍ 18 നെല്ലിക്കര വനിത എസ് ടി 19 പുളിയമ്പറ്റ വനിത എസ് ടി 20 പൂതാടി ജനറല്‍ 21 കോട്ടവയല്‍ വനിത 22 ചെറുകുന്ന് വനിത നൂല്‍പ്പുഴ-വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ - വാര്‍ഡ്- സംവരണം : 1 വടക്കനാട് എസ് ടി 2 കരിപ്പുര് ജനറല്‍ 3 വള്ളുവാടി വനിത എസ് ടി 4 കൊട്ടനൊട് വനിത എസ് ടി 5 പിലാക്കാവ് ജനറല്‍ 6 കല്ലുര്‍ വനിത 7 കല്ലൂമൂക്ക് വനിത 8 മൂത്തങ്ങ വനിത 9 പൊന്‍കുഴി വനിത 10 നെന്‍മേനിക്കുന്ന് ജനറല്‍ 11 തിരുവണ്ണൂര്‍ എസ് ടി 12 ചെട്ട്യാലത്തൂര്‍ ജനറല്‍ 13 നമ്പിക്കൊല്ലി ജനറല്‍ 14 നാഗരംകുന്ന് വനിത എസ് ടി 15 തേലമ്പറ്റ എസ് ടി 16 നായ്ക്കട്ടി വനിത എസ് ടി 17 മൂലങ്കാവ് വനിത മുള്ളന്‍ക്കൊല്ലി-വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍- വാര്‍ഡ്- സംവരണം : 1 പെരിക്കല്ലൂര്‍ കടവ് വനിത 2 ഭൂദാനംകുന്ന് വനിത എസ് ടി 3 ചേലൂര്‍ ജനറല്‍ 4 മരക്കടവ് ജനറല്‍ 5 കബനിഗിരി ജനറല്‍ 6 പാടിച്ചിറ ജനറല്‍ 7 പാറക്കവല വനിത 8 സീതാമൌണ്ട് വനിത 9 ചണ്ണോത്തുകൊല്ലി എസ് സി 10 പാറക്കടവ് വനിത 11 ചെറ്റപ്പാലം ജനറല്‍ 12 ആലത്തൂര്‍ വനിത 13 ശശിമല വനിത 14 ഇരുപ്പൂട് വനിത 15 മുള്ളന്‍കൊല്ലി വനിത 16 പാളക്കൊല്ലി ജനറല്‍ 17 പാതിരി എസ് ടി 18 പട്ടാണിക്കൂപ്പ് ജനറല്‍ പുല്‍പ്പള്ളി - വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍- വാര്‍ഡ്- സംവരണം : 1 ചേകാടി വനിത 2 വീട്ടിമൂല എസ് ടി 3 ആനപ്പാറ ജനറല്‍ 4 അത്തിക്കുനി ജനറല്‍ 5 മീനംകൊല്ലി ജനറല്‍ 6 പാലമൂല വനിത 7 താന്നിത്തെരുവ് ജനറല്‍ 8 ആടിക്കൊല്ലി വനിത 9 ആച്ചനള്ളി ജനറല്‍ 10 കാപ്പിസെറ്റ് വനിത 11 ആശ്രമക്കൊല്ലി എസ് സി 12 കേളക്കവല വനിത എസ് ടി 13 കല്ലുവയല്‍ എസ് ടി 14 എരിയപ്പിള്ളി വനിത 15 കോളറാട്ടുകുന്ന് വനിത 16 മൂഴിമല വനിത 17 മരകാവ് വനിത എസ് ടി 18 ആലൂര്‍കുന്ന് ജനറല്‍ 19 പാക്കം ജനറല്‍ 20 കുറുവ വനിത കോട്ടത്തറ-വാര്‍ഡ് നമ്പ ര്‍-വാര്‍ഡ്-സംവരണം : 1 വെണ്ണിയോട് ജനറല്‍ 2 മൈലാടി ജനറല്‍ 3 ചീരാകത്ത് വനിത എസ് ടി 4 വണ്ടിയാമ്പറ്റ എസ് ടി 5 ആനേരി എസ് ടി 6 കരിങ്കുറ്റി വനിത 7 കോട്ടത്തറ വനിത 8 കുന്നത്തായികുന്ന് വനിത എസ് ടി 9 കരിഞ്ഞകുന്ന് ജനറല്‍ 10 മാടക്കുന്ന് വനിത 11 വൈപ്പടി വനിത 12 കുഴിവയല്‍ ജനറല്‍ 13 മെച്ചന വനിത വെങ്ങപ്പള്ളി-വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍-വാര്‍ഡ്-സംവരണം :1 ഒരുവുമ്മല്‍ വനിത 2 തെക്കുംതറ ജനറല്‍ 3 കോക്കുഴി എസ് ടി 4 പുതുക്കുടി വനിത എസ് ടി 5 മുരിക്കാപ്പ് ജനറല്‍ 6 വാവാടി വനിത 7 വെങ്ങാപ്പള്ളി വനിത 8 പുതുശ്ശേരിക്കുന്ന് വനിത 9 കോടഞ്ചേരിക്കുന്ന് ജനറല്‍ 10 പിണങ്ങോട് ജനറല്‍ 11 എം എച്ച് നഗര്‍ വനിത 12 ഹൈസ്‌ക്കൂള്‍്ക്കുന്ന് വനിത എസ് ടി 13 ചോലപ്പുറം ജനറല്‍ വൈത്തിരി-വാര്‍ഡ് നമ്പ ര്‍-വാര്‍ഡ്- സംവരണം: 1 ശ്രീപുരം ജനറല്‍ 2 കുഞ്ഞങ്കോട് വനിത 3 ചുണ്ടേല്‍ വനിത 4 തളിമല എസ് സി 5 നാരങ്ങാകുന്ന് വനിത 6 ചാരിറ്റി വനിത 7 മുള്ളമ്പാറ എസ്ടി 8 ലക്കിടി വനിത 9 തളിപ്പുഴ ജനറല്‍ 10 കോളിച്ചാല്‍ വനിത എസ്‌സി 11 വൈത്തിരി ഠൌണ് ജനറല്‍ 12 പന്ത്രണ്ടാം പാലം ജനറല്‍ 13 വട്ടവയല്‍ വനിത 14 വെള്ളംകൊല്ലി ജനറല്‍ മുട്ടില്‍ - വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍- വാര്‍ഡ്- സംവരണം : 1 മടക്കിമല വനിത എസ് ടി 2 കുന്പളാട് എസ് സി 3 പരിയാരം വനിത 4 കൊളവയല്‍ വനിത 5 പനംങ്കണ്ടി വനിത 6 കാര്യന്പാടി വനിത 7 വാര്യാട് ജനറല്‍ 8 തെനേരി ജനറല്‍ 9 വാഴവറ്റ ജനറല്‍ 10 പാക്കം വനിത 11 കല്ലുപാടി വനിത 12 കരിങ്കണിക്കുന്ന് വനിത എസ് ടി 13 മാണ്ടാട് ജനറല്‍ 14 പാലമംഗലം എസ് ടി 15 മുട്ടില്‍ ജനറല്‍ 16 കുട്ടമംഗലം വനിത 17 അന്പുകുത്തി ജനറല്‍ 18 എടപ്പെട്ടി ജനറല്‍ 19 ചെലഞ്ഞിച്ചാല്‍ വനിത പൊഴുതന - വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍- വാര്‍ഡ്- സംവരണം :1 ഇടിയംവയല്‍ ജനറല്‍ 2 വയനാംകുന്ന് വനിത 3 മരവയല്‍ വനിത എസ് ടി 4 അത്തിമൂല വനിത 5 ആനോത്ത് വനിത 6 പെരുങ്കോട വനിത 7 കല്ലൂര്‍ ജനറല്‍ 8 സുഗന്ധഗിരി ജനറല്‍ 9 പാറക്കുന്ന് എസ് ടി 10 പൊഴുതന ജനറല്‍ 11 അച്ചൂര്‍ നോര്‍ത്ത് വനിത 12 വലിയപാറ വനിത 13 കുറിച്ച്യര്‍മല എസ് സി തരിയോട് -വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍- വാര്‍ഡ്-സംവരണം : 1 തരിയോട് ജനറല്‍ 2 കര്‍ലാട് വനിത 3 ചീങ്ങണ്ണൂര്‍ ജനറല്‍ 4 മഠത്തുവയല്‍ വനിത 5 ചെന്നലോട് വനിത എസ് ടി 6 മൈലാടുംകുന്ന് എസ് ടി 7 കല്ലങ്കാരി വനിത 8 കോട്ടക്കുന്ന് വനിത എസ് ടി 9 കാവുംമന്ദം ജനറല്‍ 10 കാലിക്കുനി ജനറല്‍ 11 ചെക്കണ്ണിക്കുന്ന് ജനറല്‍ 12 പാന്പ!ുംകുനി വനിത 13 പത്താംമൈല്‍ വനിത പടിഞ്ഞാറത്തറ-വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍-വാര്‍ഡ്-സംവരണം :1 വപ്പനം ജനറല്‍ 2 തെങ്ങുമുണ്ട വനിത 3 ചെന്പകമൂല എസ് സി 4 പുതുശ്ശേരിക്കടവ് വനിത 5 മുണ്ടക്കുറ്റി ജനറല്‍ 6 ചേര്യംക്കൊല്ലി ജനറല്‍ 7 കുറുമണി എസ് ടി 8 കുന്നളം ജനറല്‍ 9 അരമ്പറ്റക്കുന്ന്-വനിത എസ്ടി 10 മാന്തോട്ടം വനിത 11 പടിഞ്ഞാറത്തറ ജനറല്‍ 12 വീട്ടിക്കാമൂല വനിത 13 മഞ്ഞൂറ വനിത 14 കാപ്പുണ്ടിക്കല് ജനറല്‍ 15 കാപ്പിക്കളം വനിത 16 പന്തിപ്പൊയില് വനിത മേപ്പാടി - വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍- വാര്‍ഡ്- സംവരണം : 1 വെള്ളിത്തോട് വനിത 2 ത്രിക്കൈപ്പറ്റ ജനറല്‍ 3 ഏഴാംചിറ ജനറല്‍ 4 നെടുമ്പാല വനിത 5 പൂത്തകൊല്ലി വനിത എസ് ടി 6 മേപ്പാടി ടൌണ്‍ ജനറല്‍ 7 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വനിത എസ് സി 8 നെല്ലിമുണ്ട ജനറല്‍ 9 പുതുമല ജനറല്‍ 10 അട്ടമല വനിത 11 മുണ്ടക്കൈ വനിത 12 ചൂരല്‍മല വനിത 13 ചുളിക്ക ജനറല്‍ 14 കടൂര്‍ ജനറല്‍ 15 കുന്നമംഗലം വയല്‍ വനിത 16 ചെമ്പ്ര ജനറല്‍ 17 ആനപ്പാറ ജനറല്‍ 18 ഓടത്തോട് എസ് ടി 19 കുന്നമ്പറ്റ വനിത 20 കോട്ടനാട് എസ് സി 21 ചെമ്പോത്തറ വനിത 22 പുത്തൂര്‍ വയല്‍ വനിത കണിയാമ്പറ്റ-വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍-വാര്‍ഡ്-സംവരണം :1 നെല്ലിയമ്പം വനിത 2 നടവയല്‍ ജനറല്‍ 3 കൊല്ലിവയല്‍ വനിത 4 ചിത്രമൂല വനിത എസ് ടി 5 കൊഴിഞ്ഞങ്ങാട് വനിത 6 വരദൂര്‍ ജനറല്‍ 7 പടാരിക്കുന്ന് വനിത 8 അരിമുള ജനറല്‍ 9 കരണി വനിത 10 പറളിക്കുന്ന് എസ് ടി 11 അരിവാരം ജനറല്‍ 12 കമ്പളക്കാട് ഈസ്റ്റ് വനിത 13 കമ്പളക്കാട് വെസ്റ്റ് ജനറല്‍ 14 ചുണ്ടക്കര എസ് ടി 15 കണിയാമ്പറ്റ വനിത 16 പച്ചിലക്കാട് ജനറല്‍ 17 എടക്കൊമ്പം ജനറല്‍ 18 ചീക്കല്ലൂര്‍ വനിത എസ്ടി മൂപ്പൈനാട്-വാര്‍ഡ് നമ്പ ര്‍-വാര്‍ഡ്-സംവരണം : 1 ജയ്ഹിന്ദ് വനിത 2അരപ്പറ്റ എന്‍ സി ജനറല്‍ 3 തിനപുരം ജനറല്‍ 4 പുല്ലൂര്‍കുന്ന് വനിത 5 നെടുങ്കരണ ജനറല്‍ 6 കല്ലിക്കെണി ജനറല്‍ 7 ചെല്ലങ്കോട് എസ്‌സി 8 വടുവന്‍ചാല്‍ ജനറല്‍ 9 കടച്ചിക്കുന്ന് വനിത 10 റിപ്പണ്‍ വനിത 11 പുതുക്കാട് വനിത 12 വാളത്തൂര്‍ ജനറല്‍ 13 അരമംഗലംചാല്‍ വനിത 14 അരപ്പറ്റ എഫ്ഡി എസ്ടി 15 മാന്‍കുന്ന് വനിത 16 മുക്കില്‍പ്പീടിക വനിത.