മരണത്തിന്റെ വരവ്

Wednesday 14 October 2015 8:56 pm IST

മരണത്തിന്റെ അധിപന്‍ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയില്ല. ഞാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നു എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ പോലെയല്ല മരണത്തിന്റെ വരവ്.