അര്‍ച്ചന

Saturday 17 October 2015 5:22 pm IST

കനിവുകിനിയുമമ്മേ കനവിലും നിറയുമമ്മേ കനകാംബരശോഭിനിയാമമ്മേ, കദനമകറ്റും മൂകാംബികമ്മേ സൗപര്‍ണികയുടെ സഞ്ചാരവീഥികളില്‍ സഹസ്രനാമങ്ങള്‍ ഉരുവിടും ഓളങ്ങള്‍ സരളമധുരമാം സംഗീതമൊരുക്കി സമര്‍പ്പിതാര്‍ച്ചനാ പുഷ്പങ്ങളാല്‍ സായൂജ്യമടയാന്‍ മര്‍മരം മീട്ടി നിന്‍ ദര്‍ശനമാത്രയില്‍ നിനവിന്റെ നിറുകയില്‍ ഉണ്‍മയും നന്മയും ഉണര്‍ത്തുപാട്ടായി-അതൊരു ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരംതീര്‍ത്തു ചൈതന്യവാഹിനി മുഖനിവാസിനി നിന്‍ മുഖമധുവെന്‍ ഹൃത്തില്‍ ഇപ്പോഴുമെപ്പോഴും എക്കാലവും അനന്യമായൊരു സാന്ത്വന മധുകണം അനര്‍ഗളമായൊരു ശക്തിപ്രഹാഹം-അപ്പോള്‍ അനിതരസാധാരണമൊരാത്മ സംതൃപ്തി വിരിയുന്നു വിളയുന്നു ദീപ്തമായെന്നും