ആഴ്ചഫലം - 1194 ചിങ്ങം 31 മുതല്‍ കന്നി 6 വരെ (2018 സെപ്തംബര്‍ 16 മുതല്‍ 23 വരെ)

Sunday 16 September 2018 2:45 am IST
കന്നി 3 വെളുപ്പിന് ബുധന്‍ കന്നിയില്‍ കന്നി രവി സംക്രമം കന്നി 1 ന് രാവിലെ 6.45 ന്

  2018  സെപ്തംബര്‍ 16 മുതല്‍ 23 വരെ നിങ്ങളുടെ ആഴ്ചഫലം വായിക്കാം

മേടക്കൂര്‍

അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക ആദ്യ പാദം

പൊതുവെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അനുകൂലം ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും കര്‍മ്മങ്ങളെല്ലാം വിജയിക്കും,​ ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം,​നവീന വാഹനം,​ ഭൂമികാര്യ പ്രവര്‍ത്തനം,​ ഇതാദികളില്‍ വിജയം,​ മനശക്തിയുണ്ടാകും,​ വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ വിജയം,​ കലാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മുന്നേറ്റം. 

എടവക്കൂര്‍

കാര്‍ത്തിക മുക്കാല്‍, രോഹിണി, മകീര്യം ആദ്യപാദം

ആരോഗ്യമെച്ചം. ഉയര്‍ന്ന കഴിവുകളും സാമര്‍ത്ഥ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാനാവാതെ വിഷമിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ ബാധിക്കും  വിധം ഒാര്‍മക്കുറവ്,​ ഇടനേരത്തെ ഭക്ഷണത്തില്‍ നിന്നും ദഹനക്കേട്.ഗൃഹകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉചിതം.

മിഥുനക്കൂര്‍

മകീര്യം അന്ത്യപാദം, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം മുക്കാല്‍

മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യമാണെങ്കിലും തലക്കു മന്ദിപ്പ്,​ മത്തുപിടിച്ച പോലുള്ള അവസ്ഥ. എന്നാല്‍ മഹത്തരങ്ങളായ കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഒാര്‍മയില്‍ അലതല്ലി വരും. സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് അരിഷ്ടത.

 

കര്‍ക്കടകക്കൂര്‍

പുണര്‍തം അന്ത്യപാദം, പൂയം,ആയില്യം

ദേഹാരിഷ്ടതകളുണ്ട്. ശിരോരോഗങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നു.വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ മാന്ദ്യം. സാമ്പത്തിക നിലമെച്ചപ്പെടും, ഗൃഹസുഖവും വാഹനസുഖവുമുണ്ടാകും, ഭൂമികാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉചിതം, കര്‍മ്മ രംഗത്ത് വന്‍ വിജയം, അഭീഷ്ടങ്ങള്‍ പലതും നേടിയെടുക്കും.

 

ചിങ്ങക്കൂര്‍

മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യപാദം

വീഴ്ചകളും ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകും, വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ പരാജയം. കഴിവുകള്‍ മുരടിക്കുന്നു, സാമ്പത്തിക മുരടിപ്പുണ്ട്, സന്താന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഏറെ, ഉപാസനാകാര്യങ്ങളിലും ധാര്‍മ്മിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും മുന്നേറ്റം, കര്‍മ രംഗം വിജയിക്കും.

 

കന്നിക്കൂര്‍

ഉത്രം മുക്കാല്‍, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യപാദം

തലക്കുമന്ദിപ്പ്, എന്നാലും വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തുള്ളവര്‍ പിടിച്ചു നില്‍ക്കും, കലാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും മുന്നേറ്റം, സാമ്പത്തികമായി വളര്‍ച്ച, ഗൃഹകാര്യങ്ങളിലും ഭൂമികാര്യങ്ങളിലും വിജയിക്കും, കര്‍മ രംഗത്ത് മുരടിപ്പ്.

തുലാക്കൂര്‍

ചിത്തിര അന്ത്യപകുതി, ചോതി, വിശാഖം മുക്കാല്‍

ആരോഗ്യനിലമെച്ചം, എല്ലാരംഗത്തും വളര്‍ച്ച, പ്രത്യേകിച്ചും സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലും ഭൂമികാര്യത്തിലും ഗൃഹകാര്യങ്ങളിലും, കര്‍മരംഗത്ത് കൂടുതല്‍ അധ്വാനം വേണ്ടി വന്നേക്കും. പ്രധാന ചില അഭീഷ്ടങ്ങള്‍ മുടങ്ങും.

 

വൃശ്ചികക്കൂര്‍

വിശാഖം അന്ത്യപാദം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട

ധനനഷ്ടങ്ങളേറെ, സഹോദരഗുണം കുറയും, ആരോഗ്യം മെച്ചമെങ്കിലും ധൈര്യത്തില്‍ കുറവുണ്ടാകും, ഉപാസനകളില്‍ കുറവുണ്ടാകും, ധാര്‍മ്മിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കുറയും, കര്‍മ രംഗം തൃപ്തീകരം, അഭീഷ്ടങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിച്ച വിധത്തില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനാവില്ല.

ധനുക്കൂര്‍

മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യപാദം

ശാരീരികമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും ആലസ്യങ്ങളുമുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായി വളര്‍ച്ചയുണ്ടാകും, സാങ്കേതിക വിദ്യകളില്‍ പുരോഗതി, അഭീഷ്ടങ്ങള്‍ പലതും ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കും, ഉപാസനാദികളില്‍ മുന്നേറ്റം, ഗൃഹകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉചിതം.

മകരക്കൂര്‍

ഉത്രാടം മുക്കാല്‍, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യപകുതി

ദേഹാസ്വസ്ഥതളുണ്ട്, സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങള്‍ ഏറെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ മാന്ദ്യം, കലാപരമായ മുന്നേറ്റം, കര്‍മരംഗത്ത് വിജയിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാപാര രംഗത്ത്, ദാമ്പത്യത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, അഭീഷ്ടങ്ങള്‍ പലതും നേടിയെടുക്കും പിതൃദുരിതം കൂടുതല്‍.

 

കുംഭക്കൂര്‍

അവിട്ടം അന്ത്യപകുതി, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി മുക്കാല്‍

ഗുരുജനങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹക്കുറവും, ഉപാസനാരംഗത്തെ കുറവും പുണ്യക്ഷയമുണ്ടാക്കുന്നു, വീഴ്ചകള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതകള്‍ കൂടുതല്‍, മനസുഖം കുറയും, കര്‍മരംഗത്ത് നഷ്ടങ്ങള്‍, ധാര്‍മ്മിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടരും.

മീനക്കൂര്‍

പൂരൂരുട്ടാതി അന്ത്യപാദം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി

അഭീഷ്ടങ്ങള്‍ പലതും നേടിയെടുക്കുമെങ്കിലും തടസങ്ങളേറെ,മനസുഖം കുറവ്, സാമ്പത്തിക രംഗം വളര്‍ച്ച നേടുന്നു, സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലും കലകളിലും മുന്നേറ്റം, നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യകളില്‍ കുറവ്, ഭൂമികാര്യങ്ങളില്‍ വിജയം.

പ്രതികരിക്കാന്‍ ഇവിടെ എഴുതുക:

ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. പ്രതികരണങ്ങളില്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ദ്ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ജന്മഭൂമിയുടേതല്ല.