കൂണ്‍കൃഷി പരിശീലനം

Monday 13 February 2017 1:49 pm IST

പുത്തൂര്‍വയല്‍: ഫെബ്രുവരി 28-ന് 10 മണി മുതല്‍ പുത്തൂര്‍വയല്‍ എം. എസ്. സ്വാമിനാഥന്‍ ഗവേഷണ നിലയത്തില്‍  ചിപ്പിക്കൂണ്‍ കൃഷിയില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവര്‍ 25-ന് മുമ്പായി 8113943896 എന്ന ഫോണ്‍ നമ്പറില്‍  പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.