മന്ത്രങ്ങള്‍

Thursday 18 May 2017 9:39 pm IST

മഹാലക്ഷ്മി ശ്രീ ശാംഘ്രിഭക്തിം ഹരിദാസ ദാസ്യം പ്രപന്ന മന്ത്രാര്‍ത്ഥ ദൃഢൈക നിഷ്ഠാം ഗുരോഃ സ്മൃതിം നിര്‍മ്മലബോധ ബുദ്ധിം പ്രദേഹി മാതഃ പരമം പദം ശ്രീഃ മഹാവിഷ്ണു ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്‍ണ്ണം ചതുര്‍ഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത സര്‍വ്വ വിഘ്‌നോപശാന്തയേത പരാശക്തി വന്ദേലക്ഷ്മിം പരമശിവമയിം ശുദ്ധ ജാംബൂനദാഭാം തേജോരൂപാം കനകവസനാം സര്‍വ്വഭൂഷോജ്വലാംഗീം ബീജാപൂരം കനകകലശം ഹേമപത്മം ദധാനാം വിദ്യാം ശക്തീം സകല ജനനീം വിഷ്ണു വാമാംഗസംസ്ഥാം ചാമുണ്ഡി ശൂലാസിനൃ ശിരോ രാജത് കപാല വിലസത് ഭുജാം മുണ്ഡ സ്രങ് മണ്ഡിതാം ചണ്ഡീം ചാമുണ്ഡാമപി ചിന്തയേത്