ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന് 7.97 കോടിയുടെ അറ്റാദായം

Saturday 12 August 2017 8:43 pm IST

തൃശൂര്‍: ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് 2017-18 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിലെ ഒന്നാം പാദത്തില്‍ 7.97 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായവും 26.63 കോടി രൂപയുടെ പ്രവര്‍ത്തന ലാഭവും രേഖപ്പെടുത്തി മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചു. മുന്‍ സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ ആദ്യപാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റലാഭത്തില്‍ 39 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയും പ്രവര്‍ത്തന ലാഭത്തില്‍ 157.29 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയുമാണ് നേടിയത്. കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലേയും സേവിംഗ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേയും നിക്ഷേപം മുന്‍വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ പാദത്തെക്കാള്‍ 17.53 ശതമാനം വളര്‍ന്ന് 3345 കോടി രൂപയായി. കറന്റ്, സേവിംഗ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപം മൊത്ത നിക്ഷേപത്തിന്റെ 30.21 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു. ബാങ്കിന്റെ മൂലധനനിക്ഷേപ പര്യാപ്തത കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ ആദ്യ മൂന്നു മാസങ്ങളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ 7.44 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് ഉയര്‍ന്ന് 12.01 ശതമാനമായി. മൊത്ത നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി 7.02 ല്‍നിന്ന് 5.62 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പലിശേതര വരുമാനം 41.81 ശതമാനം വളര്‍ച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. നടപ്പ് സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തില്‍ പലിശേതര വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി വീണ്ടും കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികള്‍ ബാങ്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്വര്‍ണപ്പണയ വായ്പകള്‍ അടക്കമുള്ള ചെറുകിട വായ്പകളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധയൂന്നി മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നല്‍കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ബാങ്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.