പ്രണാമി തുഞ്ചത്തെഴും ആര്യപാദം

Saturday 23 September 2017 5:30 pm IST

  എഴുത്താണി വന്ദിച്ചു നിന്നകാലം എഴുത്തച്ഛന്‍ പൂജിച്ചു വന്നകാലം സാരസ്വതമന്ത്രം ഉരുവിട്ട നേരം സരസ്വതി വിരല്‍ത്തുമ്പില്‍ വിളങ്ങിനിന്നു-താളി യോലയില്‍ കാവ്യങ്ങള്‍ വിടര്‍ന്നുനിന്നു ദേവഭാഷയാം രാമായണത്തെ അദ്ധ്യാത്മ ചൈതന്യ പുഷ്പമാക്കി സംസ്‌കാരച്യുതിയില്‍ നിന്നൊരു നൂറ്റാണ്ടിനെ സത്യത്തിന്‍ പാതയില്‍ പിടിച്ചുയര്‍ത്തി ഏകപത്‌നീവ്രതം രാമനുനല്‍കി-നീ പാതിവ്രത്യം സത്യം സീതയ്ക്കു നല്‍കി ജീവിതമൂല്യങ്ങള്‍ക്കൂടും പാവുമായ് കൈരളിയങ്ങിനെ സമൃദ്ധയായി മേല്‍പ്പൂത്തൂര്‍ വന്നു മത്സ്യം തൊട്ടുകൂട്ടി മരാ മരാ മരാ എന്ന മന്ത്രം കേട്ടു തുഞ്ചന്റെ ചക്കില്‍ ആട്ടുന്നതെത്രാ നാലുമാറും എന്ന് തത്ത ചൊല്ലി ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം ഉരുവിടുമ്പോള്‍-എന്റെ അകതാരില്‍ കണ്ണനും വന്നുകൂടും ഹരിയും തുഞ്ചനുമാരെന്നറിയുവാന്‍ ഹരിനാമകീര്‍ത്തനമുരുവിടേണം