സാമ്പത്തിക താങ്ങല്‍ പദ്ധതി

Thursday 19 October 2017 9:51 pm IST

കൊച്ചി: കൈത്തറി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുളള അംഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് 2014-15 വര്‍ഷത്തെ സാമ്പത്തിക താങ്ങല്‍ പദ്ധതി പ്രകാരമുളള ആനുകൂല്യത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2014-15 വര്‍ഷം ചുരങ്ങിയത് 100 ദിവസം ജോലി ചെയ്തതും, മിനിമം കൂലി ലഭിക്കാത്തതുമായ അംഗങ്ങള്‍ക്കാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. ബോര്‍ഡില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത സ്വയം തൊഴിലാളികള്‍ക്കും, ഹാന്‍വീവില്‍ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ക്കുമാണ് ബോര്‍ഡ് വഴി ആനുകൂല്യം നല്‍കുന്നത്. സൗജന്യ അപേക്ഷാ ഫോറവും, വിശദാംശങ്ങളും കേരളാ കൈത്തറി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡിന്റെ കണ്ണൂരിലുളള ഹെഡ് ഓഫീസില്‍ നിന്നും, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ ജില്ലാ ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ 30നകം അതത് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണം.