നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞത് ന്യൂദല്‍ഹി ഏകദേശം 9000 ഫലങ്ങൾ, 0.044 സെക്കൻഡ്
തൊഴിലുറപ്പ് : കുടുംബവരുമാനം കൂടിയതായി പഠനം

ന്യൂദല്‍ഹി; മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വഴി കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാനം 11 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ചതായി പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്. പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉല്‍പ്പാദനം 11.5 ശതമാനവും…

//www.janmabhumidaily.com/news748862