ഏകദേശം 3 ഫലങ്ങൾ, 0.007 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
ദേശത്തിന്റെ മറുജന്മം മനുഷ്യരുടെയും

…രിലൂടെ നിരന്തരം ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിവക്ഷയാണ് സേവ്യര്‍ ജെ.യുടെ മറുജന്മം എന്ന നോവല്‍ നല്‍കുന്നത്. മുണ്ടംവേലി, തോപ്പുംപടി, ചിറയ്ക്…

//www.janmabhumidaily.com/news/about-the-book-marujanmam67971.html

ആരാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ വ്യാസന്റെ കര്‍ണന്‍

…ര്‍മവും കൊണ്ട്, ഏറെ വ്യത്യസ്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം മഹാഭാരതത്തിലെ കര്‍ണനാണ്. വ്യാസന്റെ മഹാഭാരതത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തിറക…

//www.janmabhumidaily.com/news/kavalam-vyasan-94551.html

നിഷ്‌കളങ്ക ഭാവങ്ങളുടെ ആവിഷ്‌കരണം

…ം അമ്പലക്കുളത്തില്‍ നീന്തിക്കുളിച്ചും തിമര്‍ത്തു നടക്കുന്ന നാലാം ക്ലാസ്സുകാരന്‍ ഹരിക്കുട്ടന്‍. നാലില്‍ തോറ്റ് പഠിത്തം നിര്‍ത്ത…

//www.janmabhumidaily.com/news856581

  • 1