ഏകദേശം 2 ഫലങ്ങൾ, 0.005 സെക്കൻഡ്
പ്രാദേശിക ഭാഷാ തിരയൽ വാക്കുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും
ഇനി വരാതിരിക്കട്ടെ ആ കറുത്ത ദിനങ്ങള്‍

…ത്തി. ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യവിശ്വാസികള്‍ ഒരിക്കലും ഓര്‍മ്മിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കരിദിനം: 1975, ജൂണ്‍ 26.  സേ്വച്ഛാധിപതിയും കൗശലക്…

//www.janmabhumidaily.com/news/black-days50461.html

അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പീഡനാനുഭവ കഥകള്‍

…മരവിക്കപ്പെട്ടു. മുഴുവന്‍ പൗരാവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ജുഡീഷ്യറി മരവിക്കപ്പെട്ടു. അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും അടി…

//www.janmabhumidaily.com/news/fighting-in-emergency-time52441.html

  • 1